Vattenkvalitet i vattendrag

Delprogrammet undersöker tillstånd och trender för vattenkvalitet. Vi mäter surhet, organiska ämnen, näringsämnen och biologi i tre mindre, relativt opåverkade, vattendrag. 

De tre vattendragen är:

Bordsjöbäcken, Mölarpsån som rinner till Svartån samt Lagan uppströms Vaggeryd. Dessa representerar förhållandevis opåverkade vattensystem, fria från större punktkällor och med låg andel jordbruksmark.

Målet med delprogrammet är att skapa tidsserier för att hitta kemiska och biologiska förändringar till följd av förändringar i miljön. Till exempel i markanvändning eller luftföroreningar. Resultat från delprogrammet är långsiktigt och kan användas av kommande generationer. Det blir också en referens för andra regionala vattenundersökningar inom till exempel samordnad recipientkontroll och kalkeffektuppföljning.

Provtagning av vattenkemi sker varannan månad året runt. Kiselalger och bottenlevande smådjur provtas vart tredje år. Fisken undersöks en gång varje år i Bordsjöbäcken.

Vi jobbar tillsammans med andra län och gör gemensamma utvärderingar av resultaten. I länet finns även fyra nationellt finansierade trendvattendrag i vilka motsvarande mätningar sker som i det regionala delprogrammet. Dessa ingår också i de gemensamma utvärderingarna.

Kontakt