Delprogrammet undersöker tillstånd och trender för vattenkvalitet. Vi mäter surhet, organiska ämnen, näringsämnen och biologi i tre mindre, relativt opåverkade, vattendrag.

Vattenprovtagning Foto: Länsstyrelsen

De tre vattendragen är:

Bordsjöbäcken, Mölarpsån som rinner till Svartån samt Lagan uppströms Vaggeryd. De är alla relativt opåverkade vattensystem, fria från större punktkällor och har låg andel jordbruksmark.

Målet med delprogrammet är att genom långa tidsserier upptäcka kemiska eller biologiska effekter av klimat-förändringar, luftutsläpp och andra generella fenomen i miljön. Resultat från delprogrammet kan jämföras med andra regionala vattenundersökningar inom till exempel samordnad recipient-kontroll och kalkeffektuppföljning. Det kan också användas av kommande generationer med syften som vi idag inte kan förutse.

Provtagning av vattenkemi sker varannan månad året runt. Kiselalger och bottenlevande smådjur undersöks vart tredje år. Fisken undersöks en gång varje år i Bordsjöbäcken.

Vi jobbar tillsammans med andra län och gör gemensamma utvärderingar av resultaten. I länet finns även fyra nationellt finansierade trendvattendrag som också ingår när vi gör i gemensamma utvärderingar.

Vidare läsning:

Nationell miljöövervakning av sötvatten på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta resultaten från länets vattendrag och andra vattenundersökningar på SLU:s webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Maria K Carlsson
Telefon: 010-223 63 98
maria.k.carlsson@lansstyrelsen.se

Delprogrammet undersöker tillstånd och trender för vattenkvalitet. Vi mäter surhet, organiska ämnen, näringsämnen och biologi i tre mindre, relativt opåverkade, sjöar.

De tre sjöarna är:

Försjön (Aneby kommun), Holmeshultasjön och Mossjön. Dessa representerar förhållandevis opåverkade vattensystem, fria från större punktkällor och med låg andel jordbruksmark.

Målet med delprogrammet är att genom långa tidsserier upptäcka kemiska eller biologiska effekter av klimat-förändringar, luftutsläpp och andra generella fenomen i miljön. Resultat från delprogrammet kan jämföras med andra regionala vatten-undersökningar inom till exempel samordnad recipient-kontroll och kalkeffekt-uppföljning. Det kan också användas av kommande generationer med syften som vi idag inte kan förutse.

Provtagning av vattenkemi sker en gång varje årstid. Växtplankton provtas i augusti. Bottenlevande smådjur provtas i strandkanten (littoralen) och på djupt vatten (profundalen) vart tredje år. Fisken undersöks vart sjätte år med nätprovfiske.

Vi jobbar tillsammans med andra län och gör gemensamma utvärderingar av resultaten. I länet finns även fyra nationellt finansierade trendvattendrag i vilka motsvarande mätningar sker som i det regionala delprogrammet. Dessa ingår också i de gemensamma utvärderingarna.

Vidare läsning:

Nationell miljöövervakning av sötvatten på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta resultaten från länets vattendrag och andra vattenundersökningar på SLU:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Maria K Carlsson
Telefon: 010-223 63 98
maria.k.carlsson@lansstyrelsen.se