Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, som alla är fridlysta. Till stora rovdjur räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

I Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn till de stora rovdjuren. Sedan allmogejakten släpptes fri under slutet av 1700-talet har rovdjurspopulationerna pendlat kraftigt. De stora rovdjursarterna jagades hårt under hela 1800-talet och försvann från stora delar av landet. Vargen var i stort sett utrotad i Sverige under 1900-talets senare hälft.

De stora rovdjursarterna fridlystes i slutet av 1900-talet vilket gjorde att populationerna har återhämtat sig.

Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Läs mer om stora rovdjur i Sverige

Naturvårdsverket har information om följande rovdjur

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Till de stora rovdjuren räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Tillsammans har vi ett ansvar att nå det målet.

Vi gör det genom att arbeta med följande områden:

 • upprätta regionala förvaltningsplaner för respektive art
 • hantera skyddsjaktärenden på rovdjur
 • besluta om och administrera licensjakten på rovdjur
 • betala ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur
 • informera och kommunicera om rovdjuren
 • inventera de stora rovdjuren.
 • betala ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur

Jakt på rovdjur

Jakt på de stora rovdjuren är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som licens- eller skyddsjakt. Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningenlänk till annan webbplats. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Vardagar 08.00 – 16.00 anmäls händelsen till Länsstyrelsens växel och till ordinarie handläggare (rovdjursansvarig). Under helger, ledighet och vardagar 16.00–08.00 sker anmälan till SOS Alarm på telefonnummer 08-4542027. Länsstyrelsen gör därefter en besiktning på plats.

Följander personer kan kontaktas vid misstänkt rovdjursskada:

 • Bo Adolfsson (sydvästra och södra länet): 070-549 80 61
 • Anders Gunnarsson (östra, norra och centrala länet): 070-290 89 08
 • Kjell Mohlin (centrala, östra och nordöstra länet): 070-213 96 95
 • Sten Johansson (norra och centrala länet): 070-867 28 20
 • Göran Hansson (norra och centrala länet): 070-928 62 92

Följander personer kan kontaktas vid rovdjursobservationer:

 • Bo Adolfsson (sydvästra och södra länet): 070-549 80 61
 • Anders Gunnarsson (östra, norra och centrala länet): 070-290 89 08
 • Kjell Mohlin (centrala, östra och nordöstra länet): 070-213 96 95
 • Sten Johansson (norra och centrala länet): 070-867 28 20
 • Göran Hansson (norra och centrala länet): 070-928 62 92
 • Linda Andersson (norra och centrala länet): 010-223 63 68

Till de stora rovdjuren i Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn. I Jönköpings län finns det i nuläget fasta stammar av lodjur och kungsörn. Varg förekommer då och då i länet. Vargarna som rör sig i södra Sverige är oftast på vandring och söker efter andra vargar att bilda par med. Ibland kan ensamma vandringsvargar bli stationära en tid. Björn kan förekomma i södra Sverige och Jönköpings län, men det är mycket sällsynt.

Länsstyrelsens ansvarsområden

Länsstyrelsen i Jönköpings läns främsta arbetsuppgifter inom rovdjursförvaltning är att:

 • ansvara för inventering av rovdjuren
 • besluta om skyddsjakt på enstaka problemdjur av lodjur och varg
 • informera om rovdjuren
 • ge råd och hjälp till boende i länet
 • besluta om bidrag till skadeförebyggande åtgärder
 • besluta om ersättning för viltskador
 • förebygga jaktbrott

Personal

På Länsstyrelsen arbetar handläggare inom rovdjurs -och viltskadefrågor. Vi arbetar för att förebygga och minimera konflikter mellan människor och rovdjur och för att politiska mål för rovdjuren ska uppnås. Inventering av rovdjur är en viktig arbetsuppgift för att se om de beslutade antalsnivåerna uppnås eller ej. Det har stor betydelse för om och hur rovdjuren ska förvaltas genom jakt.

Till Länsstyrelsen hör även förordnade besiktningsmän och rovdjursinventerare. Besiktningsmännen besiktigar tamdjur som misstänks ha blivit skadade eller dödade av ett rovdjur. Rovdjursinventerarna, även kallade spårarna, inventerar rovdjur när det finns snö och genomför kvalitetssäkringar av allmänhetens observationer när det är möjligt, främst med avseende på snötillgång (det är ibland även möjligt att kvalitetssäkra med hjälp av foto på rovdjur). För kontakt med besiktningsmän och rovdjursspårare, se mer under Inventering och rapportering samt under Viltskadoröppnas i nytt fönster.

Viltförvaltningsdelegationen

Inom viltförvaltningen har länsstyrelsen till sin hjälp en viltförvaltningsdelegation som beslutar om övergripande frågor rörande länets viltförvaltning. Ledamöterna ska representera länets befolkning och att delegationen ska på så vis ge medborgarna större inflytande över viltförvaltningen. Personer i viltförvaltningsdelegationen under perioden 2017 - 2019PDF.

Protokoll

 

 

Samverkansrådet

Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden: norra, mellersta och södra. Indelningen speglar vilka arter som finns i olika delar av landet. Varje område har ett samverkansråd för samarbete inom rovdjursförvaltning. Jönköpings län tillhör det södra området, som också omfattar Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge, Skåne och Hallands län. Syftet med samverkansrådet är att förvaltningen ska bli enhetlig.

Mer information

Naturvårdsverket är den centralt ansvariga myndigheten för viltförvaltning i Sverige och mer information i ämnet finns på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Varje år genomför länsstyrelsen rovdjursinventeringar för att veta var de finns och hur om de uppsatta målen nås eller inte. Fastställda inventeringsresultat ligger till grund för olika beslut i förvaltningen av rovdjuren. Även de observationer som inte kvalitetssäkras har betydelse eftersom de ökar kunskapen om arternas förekomst och utbredning i Skandinavien.

Lodjur och varg kartläggs främst genom att de spåras på snö. Länsstyrelsen använder även viltkameror i arbetet med att säkerställa lodjursföryngringar, och om vi hittar vargspillning finns det möjlighet att analysera den med avseende på kön och vilket ursprung vargen har. Lodjuren inventeras främst vintertid i syfte att hitta de honor som fött ungar under sommaren, vargar dokumenteras med spårning, foto eller spillning, och kungsörn inventeras i syfte att hitta häckande eller revirhävdande par.

Allmänhetens engagemang och iakttagelser är viktiga och ansvariga myndigheter vill underlätta och främja både delaktighet och öppenhet inom inventeringsverksamheten. I Skandobslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du rapportera när du sett ett rovdjur eller spår som kan komma från rovdjur. Länsstyrelsen är tacksam för alla rapporter och följer upp observationer i fält när det är möjligt och då det ger viktig information till inventeringsresultatet (till exempel lodjurshona med ungar). På kontorstid kan du också ringa in rovdjursobservationer till länsstyrelsens rovdjurshandläggare: 010-223 63 68.

 

Kontakt