Jakt och viltvård

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik. Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdaglänk till annan webbplatsGenerell information * (obligatorisk)
Generell informationAnmäl dig till Rovdjursalert

Viltförvaltningsdelegationen i ditt län

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är inte att besluta i enskilda ärenden men däremot att besluta om övergripande riktlinjer för:

 • viltförvaltningen inom länet,
 • skötsel av älgstammen och i vid behov, också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • bidrag och om ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724).

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

 • länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och södra
 • den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upprätta för länet.

Personer i viltförvaltningsdelegationer under perioden 2017 - 2019PDF

Regler och tillstånd för vilt

Grundprincipen i det svenska viltskadesystemet är att viltskador ska förebyggas, i första hand genom jakt. Vissa djurarter är dock fredade på grund av att de bedöms vara för få i antal eller på annat sätt sårbara eller hotade. Dit hör bland annat björn, järv, kungsörn, lo och varg. Viltskador orsakade av de stora rovdjuren ska därför om möjligt förebyggas med andra metoder än jakt. Men enligt jaktförordningen får Länsstyrelsen ge tillstånd till jakt om det behövs för att hindra avsevärda skador eller olägenheter och då förebyggande åtgärder inte fungerar. För att få skyddsjaga lodjur måste Länsstyrelsen fatta ett särskilt beslut efter en ansökan från den som är drabbad

Varje år genomför länsstyrelsen rovdjursinventeringar för att veta var de finns och hur om de uppsatta målen nås eller inte. Fastställda inventeringsresultat ligger till grund för olika beslut i förvaltningen av rovdjuren. Även de observationer som inte kvalitetssäkras har betydelse eftersom de ökar kunskapen om arternas förekomst och utbredning i Skandinavien.

Lodjur och varg kartläggs främst genom att de spåras på snö. Länsstyrelsen använder även viltkameror i arbetet med att säkerställa lodjursföryngringar, och om vi hittar vargspillning finns det möjlighet att analysera den med avseende på kön och vilket ursprung vargen har. Lodjuren inventeras främst vintertid i syfte att hitta de honor som fött ungar under sommaren, vargar dokumenteras med spårning, foto eller spillning, och kungsörn inventeras i syfte att hitta häckande eller revirhävdande par.

Allmänhetens engagemang och iakttagelser är viktiga och ansvariga myndigheter vill underlätta och främja både delaktighet och öppenhet inom inventeringsverksamheten. I verktyget Skandobs kan du rapportera när du sett ett rovdjur eller spår som kan komma från rovdjur.

Skandobslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen är tacksam för alla rapporter och följer upp observationer i fält när det är möjligt och då det ger viktig information till inventeringsresultatet (till exempel lodjurshona med ungar). På kontorstid kan du också ringa in rovdjursobservationer till länsstyrelsens rovdjurshandläggare.

Telefon: 010-223 63 68

 

 • Bo Adolfsson (sydvästra och södra länet).
  Telefon: 070-549 80 61
 • Anders Gunnarsson (östra, norra och centrala länet).
  Telefon: 070-290 89 08
 • Kjell Mohlin (centrala, östra och nordöstra länet).
  Telefon: 070-213 96 95
 • Sten Johansson (norra och centrala länet).
  Telefon: 070-867 28 20
 • Göran Hansson (norra och centrala länet).
  Telefon: 070-928 62 92

Som ägare till tamdjur kan du skydda dina djur på vissa villkor, enligt 28 § jaktförordningen.

Jaktförordning (1987:905)länk till annan webbplats

Den som dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till länsstyrelsen.

Vardagar 08.00 – 16.00 anmäls händelsen till Länsstyrelsens växel och till ordinarie handläggare (rovdjursansvarig).

Telefon Länsstyrelsens växel: 010-223 60 00

Under helger, ledighet och vardagar 16.00–08.00 sker anmälan till SOS Alarm på telefonnummer 08-4542027.

Länsstyrelsen gör därefter en besiktning på plats.

Till viltskador räknas rovdjursskador på tamdjur och skador på gröda orsakade av fredade fåglar (tranor, vissa gäss och sångsvan). I Jönköpings län står främst lodjur och varg för de angrepp som sker på tamdjur. Oftast är det får som blir angripna. Vi arbetar för att förebygga och minimera dessa skador.

Stort rovdjur

Om du misstänker att ett av de stora rovdjuren (varg, lo, björn, järv eller kungsörn) angripit tamdjur ska det snarast anmälas till länsstyrelsen eller till någon av besiktningsmännen (se nedan). En besiktning är nödvändig för att eventuell ersättning ska utgå. Kontakta någon av nedanstående för besiktning:

Besiktningsmän i Jönköpings län:

 • Bo Adolfsson, besiktningsman och rovdjursspårare:
  Telefon: 070-549 80 61
 • Anders Gunnarsson, besiktningsman och rovdjursspårare:
  Telefon: 070-290 89 08
 • Sten Johansson, besiktningsman och rovdjursspårare:
  Telefon: 070-867 28 20
 • Göran Hansson, besiktningsman och rovdjursspårare:
  telefon: 070-928 62 92
 • Kjell Mohlin, besiktningsman och rovdjursspårare:
  telefon: 070-213 96 95
 • Linda Andersson, besiktningsman och rovdjursansvarig:
  telefon:

Anmäl snabbt

Tänk på att anmäla så snart skadan upptäckts, sommartid förändras förutsättningarna snabbt när det gäller att ta reda på orsaken till skadorna. För att underlätta arbetet för besiktningsmännen ska du låta de döda tamdjuren ligga kvar på fyndplatsen. Viktig information kan gå förlorad om djuret flyttas. Täck gärna över djuren med en presenning eller liknande. Beslut om ersättning för skadan grundar sig till stor del på besiktningsmannens utlåtande.

Besiktningsmannen har mycket goda kunskaper i att bedöma skador och kan ge råd om akutåtgärder eller hjälpa dig att fylla i en blankett för ansökan om ersättning för skadade eller dödade djur. En besiktning utförd av en besiktningsman är alltid kostnadsfri.

Du ansöker om ersättning genom att skicka in en ansökningsblankett till Länsstyrelsen via post.

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping.

Ersättningsblanketter på SLU:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också beställa blanketten från länsstyrelsen via telefon.
Telefon: 010-223 63 68.

Om du har skador på gröda orsakade av fredade fåglar, kontakta någon av nedanstående besiktningsmän för att få skadan besiktigad. En besiktning är en förutsättning för att kunna få ersättning för skadan.


Grundprincipen i det svenska viltskadesystemet är att viltskador ska förebyggas, i första hand genom jakt. Vissa djurarter är dock fredade på grund av att de bedöms vara för få i antal eller på annat sätt sårbara eller hotade. Dit hör bland annat björn, järv, kungsörn, lo och varg. Viltskador orsakade av stora rovdjuren ska därför om möjligt förebyggas med andra metoder än jakt.

Förebyggande åtgärder

Det finns dokumenterat effektiva förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamdjur. Det vanligaste sättet att skydda tamdjur är att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Ett rovdjursavvisande stängsel är ett 5-trådigt elstängsel alternativt vanligt fårnät kompletterat med två eltrådar.

Dessa stängsel har visat sig vara ett effektivt skydd, förutsatt att de är väl underhållna samt har satts upp enligt de villkor och anvisningar som länsstyrelsen ger. Det finns dock ingen åtgärd som är effektiv på alla platser och i alla situationer.

Akutåtgärder

Risken för att rovdjuret som orsakat en skada ska komma tillbaka till samma plats är stor de närmsta dagarna efter det första angreppet. Därför är det viktigt att vidta akuta åtgärder.

En viktig åtgärd när ett rovdjursangrepp inträffat är att försöka öka tillsynen av sina djur, det kan t ex vara att flytta dem närmre bebyggelse eller att se till att den mänskliga närvaron ökar. För att förstärka akutåtgärderna, eller om det inte är möjligt med ökad tillsyn, kan djurägare få låna material av länsstyrelsen för att minska risken för nya angrepp. Materialet består av elnät, lapptyg eller radioapparater som får stå på och utgöra en störning i hagen.

Djur som går i hagar med sjöar och vattendrag som avgränsning kan skyddas med hjälp av särskilda åtgärder som är framtagna att fungera i vatten. Länsstyrelsen har tillgång till lapptyg för vatten som kan lånas ut för att förhindra ytterligare angrepp. Information om skadeförebyggande åtgärder finns även på Viltskadecenters webbplats.

Viltskadecenter på SLU:s webbplatslänk till annan webbplats

Du kan söka stöd för stängsel mot rovdjur om du bor i ett område där det finns risk för angrepp av rovdjur. Syftet med ersättningen är att skapa förutsättningar för fortsatt betesdrift på slåtterängar, betesmarker eller betesvall genom att minska risken för att tamdjur angrips.

Rovdjursalert är ett sms-utskick som riktar sig till personer med djurbesättningar i Jönköpings län. Syftet med tjänsten är att du som tamdjursägare ska få snabb information om när ett angrepp skett i ditt närområde. Efter varje besiktigat angrepp av rovdjur på tamdjur gör Länsstyrelsen i Jönköpings län ett sms-utskick i närområdet (inom berörd kommun och även angränsande kommun om angreppet skett i närheten av en kommungräns).

Efter ett rovdjursangrepp i en tamdjursbesättning är risken för ett förnyat angrepp relativt stor. Även närbelägna besättningar löper större risk att få angrepp på sina djur. För att undvika ytterligare angrepp bör därför akuta skadeförebyggande åtgärder sättas in omgående, se under rubriken Förebyggande åtgärder längre upp på sidan.

Får och getter är de tamdjur som oftast riskerar att dödas av rovdjur. Permanenta rovdjursavvisade stängsel är den enskilt bästa åtgärden för att förebygga skada. Fler förslag på relevanta åtgärder har tagits fram av Viltskadecenter.

viltskadecenter.selänk till annan webbplats

Tjänsten är öppen för dig som vill registrera dig som mottagare av utskick. Observera att det kan dröja upp till tio arbetsdagar från det att du anmäler dig till att du finns med på utskickslistan.

OBS! Det är endast du som har tamdjursbesättning och som är bosatt i Jönköpings län som kan anmäla dig till detta utskicket.

Samtliga rovdjursangrepp i länet och nationellt sammanställs i Viltskadecenters årliga rapport Viltskadestatistik, som finns på:

Viltskadestatistik på SLU:s webbplatslänk till annan webbplats

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram informationsfilmer om foderskapande åtgärder för klövvilt. Filmerna beskriver varför åtgärderna är viktiga och visar hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt i skogslandskap och jordbrukslandskap.

Kontakt