Bottenfauna i Jönköpings län 2021

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping län har Medins Havs och Vattenkonsulter AB under hösten 2021 genomfört bottenfaunaundersökningar i nio vattendrag. Undersökningarna utfördes inom ramen för kalkningsuppföljning i länet med syftet att kontrollera om bottenfaunasamhället är påverkat av försurning samt att kartlägga eventuella förekomster av hotade arter. Vid utvärderingen av resultaten gjordes en expertbedömning av lokalens status med avseende på surhet, näringspåverkan, hydromorfologisk påverkan, annan påverkan samt eventuella naturvärden (med avseende på bottenfaunan). I tabell 1 redovisas samtliga expertbedömningar. Enligt de nationella bedömningsgrunderna (HVMFS 2019:25) klassades samtliga lokaler med hög status gällande allmän ekologisk kvalitet (ASPT) och näringspåverkan (DJ).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=133&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss