Inventering av svamp i kalkbarrskog och sandtallskog 2018-2020

Kalkbarrskogar och sandtallskogar är naturtyper med höga naturvärden som ofta förbisetts i tidigare naturvärdesinventeringar. Kunskap om var skogarna finns och hur stora arealer det rör sig om i länet har därför saknats. Dessa skogstyper är klassade som prioriterade skogstyper enligt den nationella strategin för formellt skydd av skog. Länsstyrelsen hade, bland annat genom arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter, indikationer på att skogstyperna förekom i länet i större utsträckning än vad som var känt. Länsstyrelsen såg det därför som angeläget att genomföra en mer systematisk inventering för att förbättra kunskapsläget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2021_12&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss