Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Elfiskeundersökningar i Jönköpigs län 2010

Förutsättningarna för elfisket 2010 var allmänt sett bra. Låga flöden medförde att fisket utan problem kunde utföras vid samtliga lokaler. De höga vattentemperaturer och låga flöde som i allmänhet förekom under säsongen medförde dock att fångstresultatet vid vissa lokaler bedöms kunna påverkas negativt. Förhållandena bedöms vara jämförbara med de två föregående säsongerna 2008 och 2009. Artförekomsten var relativt hög i jämförelse med tidigare år. Öring var den dominerande arten och fångades vid 75 % av lokalerna. Andelen signalkräfta, lake, gädda, abborre och mört var klart högre i jämförelse med närmast föregående år. Liksom tidigare år är öringtätheterna högst i Motala strömmars vattensystem där det finns sjövandrande bestånd från Vättern.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_24&context=25