Vedlevande skalbaggar och kryptogamer i fem brantskogar i Östra Vätterbranterna

Utmed Östra Vätterbranterna sträcker sig ett kuperat och mycket värdefullt skogslandskap. De senaste åren har en stor mängd sällsynta och rödlistade arter noterats i skogarna och området framstår som ett av länets biologiskt mest värdefulla. Denna inventering omfattar vedlevande skalbaggar och naturvårdsintressanta kryptogamer i fem brantskogar (ett befintligt naturreservat och fyra blivande) utmed Östra Vätterbranten. I mindre utsträckning har även vedlevande gaddsteklar inventerats. Inventeringen har genomförts med hjälp av fönsterfällor och genom eftersök i fält. Särskild fokus har lagts på arter inom tre åtgärdsprogram: ”Åtgärdsprogram för skalbaggar på skogslind”, ”Läderbagge med följearter” och ”Åtgärdsprogramför almblombock (Pedostrangalia revestita)”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_11&context=25