Hydrologi, vegetation och fågelliv i Store mosse nationalpark

Store Mosse nationalpark präglas av ett vidsträckt myrlandskap som till största delen endast är ringa påverkat av människan. Nationalparkens naturvärden hör samman med mossekomplexets storlek, representativitet, mångformighet och rika fågelliv. Enligt föreskrifterna för nationalparken ska området förvaltas så att ”mark, vatten, vegetation och djurliv i princip lämnas till fri utveckling”. Bland föreskrifterna nämns förbud mot att dika, dikesrensa, dämma eller muddra samt mot att avverka skog eller utföra annan skogsvårdande åtgärd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_22&context=25