Miljömålsuppföljning gällande avloppsreningsverk i Jönköpings län

I syfte att undersöka om kommunerna genomfört de åtgärder som finns upptagna i åtgärdsprogram ”Året för vattnets bästa” och som avser de kommunala avloppsreningsverken skickade Länsstyrelsen en enkät med frågor till kommunernas huvudmän för vatten och avlopp under våren 2006. Enkäten avsåg uppföljning av åtgärdspunkt 4 och 5 (kväverening och reservaggregat), samt ytterligare frågor om beredskap för bräddning av avloppsvatten. Svar inkom från samtliga 13 kommuner i länet. Totalt finns 101 kommunala ARV i Jönköpings län. Sex kommuner har kväverening. Totalt rör det sig om tio ARV. Tio kommuner har efterpolering i våtmark, totalt tjugotre ARV. Åtta kommuner har tillgång till reservkraft till en eller flera ARV och en eller flera pumpstationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_32&context=25