Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsbyggandet bromsar in kraftigt i Jönköpings län

Kvarteret Lunden, Eksjö. Magnus Fyhr, Mostphotos.

Årets bostadsmarknadsanalys är klar och trenden från föregående år fortsätter.
– Det är oroväckande eftersom det finns ett visst underskott på bostäder i länet generellt. På många platser saknas rätt typ av bostäder för att matcha efterfrågan, säger Sofia Carlén på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Exempelvis har kommuner i dialog med länsstyrelsen lyft att man inte ser att det råder brist på småhus utan att många som bor i denna boendeform tillhör en målgrupp som egentligen kan ha har andra bostadsbehov, till exempel trygghetsboenden eller andra typer av boende med äldre som målgrupp. Eftersom det i många kommuner råder brist på dessa typer av boendeformer inte flyttkedjor och småhus frigörs inte för andra grupper på bostadsmarknaden.

Samtidigt så har andelen kommuner som anger att det råder balans på bostadsmarknaden ökat, detta som en effekt av att det byggts mycket de senaste åren i länet och att många projekt nu färdigställts. Dock kan denna positiva utveckling vända om inte fler bostadsprojekt påbörjas inom kommande år. I årets bostadsmarknadsanalys anger sex kommuner att det råder balans på bostadsmarknaden, lika många anger underskott och en kommun i länet anger att det nu råder ett överskott på bostäder.

Ekonomin går inte ihop

Den generella bristen på bostäder som finns i länet innebär en svår bostadssituation för många, men framför allt för särskilda grupper som unga och nyanlända. Eftersom länets kommuner nu nämner att många nybyggnadsprojekt inte kommer att påbörjas så riskerar de grupper som redan idag har svårt att få en bostad att få det ännu svårare. Att bostadsbristen fortsatt är hög och nybyggnationen halkar efter riskerar att ge effekter på lång sikt, men eftersom vi fortfarande befinner oss är i en påbörjansfas av en nedåtgående trend i bostadsbyggandet så är det enligt länsstyrelsen för tidigt att spekulera i vilka följder det kommer få för bostadsmarknaden på sikt.

– Bostadsmarknadsanalysen är viktig för oss och ger en god inblick i länets bostadsmarknad och var den brister. Vi kan därför lättare ge råd till kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningsansvaret, förklarar Sofia Carlén, och fortsätter;

– Kommunerna drar nytta av den för att få koll på hur de ligger till i relation till de andra kommunerna i länet. Boverket får nationellt sett koll på bostadsmarknaden och regeringen kan potentiellt få koll på hur bostadspolitiken kan bedrivas för att tackla utmaningar som länsstyrelserna identifierat.

Analys av bostadsmarknaden i Jönköpings län 2024 Länk till annan webbplats.

Fakta

På uppdrag av regeringen analyserar länsstyrelsen årligen utvecklingen på bostadsmarknaden i länet enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Bostadsförsörjningslagen (lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, SFS 2000:1383) handlar om att alla människor ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder och att det är kommunens ansvar att planera för detta genom att anta riktlinjer för bostadsförsörjning. Med andra ord finns det skäl att vara medveten om och beakta de tydliga kopplingarna mellan bostadsförsörjningslagen och svenska internationella åtaganden om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss