Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

170 000 träd har inventerats – därför är de skyddsvärda träden så viktiga

Ett grovt, ihåligt träd på öppen mark.

Skyddsvärda träd är livsmiljöer för en mängd arter och gör nytta även för människor. Hela 170 000 träd har inventerats i länet och alla skyddsvärda träd finns samlade i en databas. Men avverkning, igenväxning och trädsjukdomar hotar de gamla träden.

Marielle Gustafsson, handläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län, berättar att hon under årens lopp sökt extrapengar från Landsbygdsprogrammet och arbetat mycket med åtgärder som beskärning av gamla och grova träd i gårds- och vägmiljö, restaureringshamling och frihuggning.

– Det har varit ett mycket uppskattat stöd hos länets markägare. Projektstödet finns numera inte kvar, men intresset är stort hos markägare i länet och jag hoppas möjligheten kommer tillbaka, säger Marielle Gustafsson.

De skyddsvärda träden är gamla, grova och ihåliga. Ibland ser de inte så vackra ut, men faktum är att de är ett värdefullt inslag i naturen och utgör livsmiljöer för bland annat svampar, lavar, insekter, mossor, fåglar och fladdermöss. Många arter trivs nämligen i trädens djupa barksprickor, håligheter och döda vedpartier.

Rätt metoder ökar trädens livslängd

Träden är även till nytta för oss genom att de ger skugga, tar upp av koldioxid och minskar risken för översvämningar. Skyddsvärda träd hotas dock av avverkning, igenväxning och trädsjukdomar. Genom att arbeta med beskärning framför avverkning, hamling av träd med spår av lövtäkt och frihuggning av igenväxta träd kan flera träd få längre livslängd.

– Sedan ungefär år 2004 har länsstyrelsen inventerat cirka 170 000 träd i hela länet. Sedan dess har några träd fallit ifrån och andra tillkommit, säger Marielle Gustafsson.

All data finns samlad i en databas som i sin tur genererar ett kartskikt i Länsstyrelsens WebbGIS. Informationen finns även på Artportalen. Det finns också ett särskilt kartskikt för träd som har åtgärdats med bidrag eller stöd från länsstyrelsen.

Sverige är ett av få länder i norra Europa som fortfarande har stora bestånd av skyddsvärda träd. Därför har vi ett internationellt ansvar för bevarandet. Länsstyrelsen i Västmanland är koordinator för åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd, vilket innehåller åtgärder som länsstyrelsen, kommuner och fler aktörer ansvarar för att genomföra.

Hur jobbar länsstyrelsen för att bevara träden?

– Vi har sedan några år tillbaka en trädgrupp där kommuner, men även några pastorat och stift, ingår. Vi har även ordnat träffar i olika kommuner med fokus på hur man bedömer riskträd, vilka lagar och regler som gäller för skyddsvärda träd, en träff om naturvärden kopplade till träd och kompensationsåtgärder vid byggnation.

Stort träd med sjö i bakgrunden.

Samråd eller dispens för åtgärder

Särskilt skyddsvärda träd omfattas även av 12:6-samråd enligt MB. Det innebär att markägare måste ha ett samråd om de planerar en avverkning eller kraftig åtgärd. Om det är alléträd krävs dispens.

På sidan här under kan du läsa mer om skyddsvärda träd och se ett diagram som visar hur många träd som har åtgärdats. Klicka på länken och sedan på Skyddsvärda träd i kulturlandskapet:

Hotade djur och växter

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss