Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya naturreservat: Hökesån-Hallebo och Karstorp vid Gagnån

En å med porlande vatten genom lövskog. 

Nu har länet fått två nya naturreservat! Karstorp vid Gagnån ligger strax utanför Fagerhult och Hökesån-Hallebo strax utanför Habo.

Hökesån-Hallebo

Naturreservatet Hökesån-Hallebo blir det fjärde naturreservatet som bildas längs vattendraget Hökesån. Naturreservatet omfattar en del av vattendraget, med kantzoner, och sträcker sig från Habo samhälle till Habo kvarn. Vattendraget Hökesån som helhet börjar vid Hökessjön och rinner ut i Vättern. Naturreservatet är 49 hektar stort. 

Hökesån klassas som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag med avseende på fisk och fiske och ett nationellt värdefullt vattendrag med avseende på natur. Vattendraget är artrikt på fisk och är ett av de mest betydelsefulla lek- och uppväxtområdena för vätteröring och reproduktionsområdena för vätterharr och flodnejonöga. Även bottenfaunan har höga värden.

Fåglarna strömstare och forsärla häckar längs ån och kungsfiskare förekommer. Skogen i naturreservatet Hökesån-Hallebo består av barrskog, lövskog och relativt stora områden täcks av sumpskog.

Vi ska sätta upp två informationsskyltar och ett bänkbord i reservatet. En motionsled skär genom naturreservatet och vid denna kommer vi att göra i ordning en rastplats med blick över en del av vattendraget.

Hökesån-Hallebo, för den som vill veta mer

Karstorp vid Gagnån

Karstorp vid Gagnån är ett 4,2 hektar stort naturreservat som har en hög artrikedom knuten till sandbarrskogen. Där finns det värdefulla vattendraget Gagnån med dess kantzon av lövträd. I området finns bland annat flera arter av rödlistade svampar och sländor. Ett särskilt anmärkningsvärt fynd är den regionalt mycket sällsynta och rödlistade arten skirmossa, som normalt bara förekommer i landets västra delar.

Gagnån är ett vattendrag förskonat från påverkan av försurning och hyser som ett resultat flera försurningskänsliga arter.

Reservatet ligger i nära anslutning till tätorten Fagerhult i Habo kommun och är idag ett välbesökt strövområde.

Karstorp vid Gagnån, för den som vill veta mer

Kontakt