Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Investeringsstöd och projektstöd i nya programperioden

Kor med kalvar på grönbete

Den nya svenska jordbrukspolitiken träder i kraft 2023 och kommer att gälla till och med 2027. Det kommer precis som nu finnas investeringsstöd, startstöd och projektstöd.

Fokus i den strategiska planen är miljö och klimat. Den nya politiken ska bli grönare, rättvisare och enklare, men det handlar också om att vi måste nå upp till livsmedelsstrategins mål. Sverige satsar mer pengar till unga som vill starta företag eller ta över ett lantbruksföretag, och insatser för miljön får större tyngd.

Investeringsstöd

Investeringsstöden och stödvillkor för investeringsstöden håller på att utformas för perioden 2023 – 2027. De kommande stöden liknar dagens investeringsstöd, men stödnivåer och vissa villkor har ändrats. Antalet stöd blir något färre och några tidigare stöd kommer att finnas kvar, men som nationella stöd.

De investeringsstöd som kommer att kunna sökas är:

  • Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft.
  • Investeringsstöd för bevattningsdammar.
  • nvesteringsstöd för kalkfilterdiken.
  • Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder.
  • Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk.

Budgetmässigt är det största stödet ökad konkurrenskraft. Inom detta stöd finns det underkategorier av stöd, för olika typer av investeringar. Underkategorierna är stallar och inhysningssystem, täckdikning, energiskog, växthus och odlingstunnlar, torkning och lagring efter skörd samt ny teknik. För exempelvis stödet till ökad konkurrenskraft/stallar och inhysningssystem har stödtaket höjts nationellt till 2 400 000 kronor. Procentsatsen har ändrats till 30 procent, men är du under 40 år är procentsatsen fortsatt 40 procent i stöd.

Startstöd

Startstöd kommer att finnas att söka för personer under 40 år. Startstödet innebär en ersättning för nystartade företag inom jordbruk och trädgård. Syftet med stödet är att underlätta för unga att starta eller ta över en jordbruksverksamhet och främja generationsskiften.

Projektstöd

De projektstöd som kommer att kunna sökas liknar även de nuvarande projektstöd. De projektstöd som Länsstyrelsen kommer att hantera är projektstöd till kompetensutveckling och projektstöd till samarbete. Dessa stöd ska fokusera på tre temaområden som är konkurrenskraft och djurvälfärd, miljö och klimat samt på livsmedel och besöksnäring.

Stöd för till exempel investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar finns inte med i den strategiska planen. Det finns möjlighet att inom Leader ge stöd till denna typ av insatser men det är inget som garanteras. Vilken typ av insatser som man kan få stöd för inom Leader beror på varje leaderområdes lokala utvecklingsstrategi som leaderområdet tar fram.

Fortsatt användning av urvalskriterier

Likt innevarande programperiod kommer urvalskriterier att användas för att prioritera ansökningar. Urvalskriterierna styr totalt sett 6,2 miljarder kronor. Syftet med urvalskriterierna är att stöd ska ges till de ansökningar som mest bidrar till att uppfylla syftet och målet med stödet. Utöver urvalskriterierna finns det stödvillkor som beskriver vilka som kan söka stödet. Stödvillkoren innefattar bland annat EU:s regelverk, den Strategiska planen och Jordbruksverkets föreskrifter.

Beslutsomgångar, utlysningar och löpande hantering

I CAP 2023 - 2027 kommer ansökningarna att hanteras på olika sätt i olika stöd. Vilka hanteringssätt som är tillåtna i respektive stöd har Jordbruksverket beslutat. Länsstyrelserna har i de flesta fall dock möjlighet att antingen använda beslutsomgångar med utlysningar som komplement, alternativt löpande hantering med utlysningar som komplement.

Budgetfördelning till länen är beslutad. Budgeten kommer att på årsbasis vara i ungefärlig storlek med de stöd som finns i nuvarande programperiod. Det är ännu oklart hur länen ska hantera budgetarna regionalt, det vill säga hur de kan fördelas inom de olika underkategorierna och mellan exempelvis beslutsomgångar.

Länsstyrelsen kommer inför öppningen av de nya stöden, så snart som möjligt, publicera information på webben om vilka stöd som går att söka, hur dessa kommer att prioriteras, hur de hanteras och hur stor budgeten är för respektive stöd. Förhoppningarna är att stöden öppnar den 3 januari 2023.

Nationella stöd

Vissa stöd kommer inte längre att finansieras med pengar från EU och ingår därmed inte i den strategiska planen. Flera av dem kommer att vara möjliga att söka på annat sätt med nationell finansiering, till exempel kommersiell service och stängel mot rovdjur.

Stöd som förlängs under 2023

Vissa stöd inom landsbygdsprogrammet och vissa miljöinvesteringar förlängs och går att söka fram till 31 december 2023. Det gäller till exempel investeringsstöd för förädling. Ett nytt stöd för förädling kommer troligen under 2023, men fram tills dess går det att söka det gamla stödet.

Du kan läsa mer om de olika stöden på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landsbygdsutveckling

Telefon 010-2236000