Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd till bättre vattenhushållning

Vattenkran med rinnande vatten

3,75 miljoner kronor har delats ut för att bidra till bättre vattenhushållning. Totalt har 11,2 miljoner kronor delats under de senaste fyra åren.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har delat ut 3,75 miljoner kronor till sex olika kommuner i länet för olika projekt som leder till bättre vattenhushållning. Länsstyrelsen fick in 14 olika ansökningar och 11 av ansökningarna har godkänts. Det här stödet har delats ut i olika storlekar de senaste fyra åren och under den här perioden har alla länets kommuner fått del av stödet.

När en kommun får en ansökan godkänd behöver de själv bidra med minst 50 % av finansieringen. Det gör att projekten förväntas resultera i åtgärder för totalt 11,4 miljoner kronor. Det är alla projekt som leder till bättre vattenhushållning i länet.

Det nationella bidraget på strax under 54 miljoner har fördelats mellan Sveriges län utifrån länens vattensituation.

Några exempel på vad stödet används till i Jönköpings län

Jönköping kommun beviljas 750 000 kr i bidrag för åtgärden "Säkrad klortillgång vid uteblivna leveranser". Åtgärden innebär att en klorinator införskaffas till kommunens största vattenverk. Klor är viktigt i vattenreningsprocesser men är en produkt som importeras i hög grad till Sverige. Livsmedelsverket har gjort en kartläggning och ser att det kan komma uppstå brist på klor på grund av världsläget. Projektet innebär att kommunen blir självförsörjande av klor.

Nässjö Affärsverk AB beviljas 200 000 kr för åtgärden "Förstudie spolvatten Nässjö avloppsreningsverk". Idag används dricksvatten på reningsverket som sköljvatten, inte minst för det skölja slam som körs dit från enskilda avlopp. Nässjö ligger i ett område med hög risk för torka och få alternativ till vattenförsörjning i dagens läge.

Nässjö Affärsverk AB avser i stället att använda renat avloppsvatten som spolvatten i samband med ombyggnation av Nässjö vattenverk. Nässjö kommun beviljas bidrag på 1 000 000 kr för åtgärd "Bevattning Skogsvallen idrottsanläggning i Nässjö kommun". Idag använder Nässjö dricksvatten att bevattna gräsytor på Skogsvallens idrottsanläggning. Genom att bygga dammar och pumpa sjövatten från Handskerydssjön minskar kommunen bevattning av gräs med dricksvatten.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst