Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Är sjösediment framtidens gödsel?

Två händer som håller pellets

Kan framtida livsmedelsproduktion gödslas med näringsrika sediment från övergödda sjöar och samtidigt bidra till ett bättre miljötillstånd? Detta har Länsstyrelsen i Jönköping undersökt i ett projekt finansierat av Havs-och vattenmyndigheten.

Projektet har visat att det går att muddra näringsrika ytsediment i sjöar på ett miljövänligt vis. Gröda som gödslats med sediment växer lika bra som de som gödslats med andra gödningsmedel. Det kan leda till ökad nationell försörjningsgrad av gödselmedel, tryggad livsmedelsproduktion och bättre sjöar – en win-win-situation., säger Måns Lindell på Länsstyrelsen i Jönköping som varit projektledare.

Övergödda sjöar – ett nationellt bekymmer

Många sjöar i Sverige har varit mottagare av utsläpp från industri, avlopp och jordbruk. Trots omfattande åtgärder för att minska tillförseln är sjöar ”laddade” med näringsämnen i sedimenten. Det skapar återkommande algblomningar i vattnet. Muddring är kostsam, tekniskt krävande och slutar ofta med sediment som avfall. Näringsämnena är däremot önskade på produktionsmark där avfallet istället utgör en resurs. Genom att knyta ihop förekomst med nytta skapas kretslopp. I projektet har sjön Ralången i Aneby kommun, Jönköpings län, muddrats och sediment spridits som gödningsmedel.

Inte bara att gödsla

Projektet har utrett lagar, krav och behov som behövs för att skapa win-win-situationen. Sediment behöver näringsbalanseras, torkas och i vissa fall även reduceras på skadliga ämnen. Vissa övergödda sjöar är inte lämpliga alls. Kostnaden för sediment som resurs för livsmedelproduktion beräknas idag dock vida överstiga andra gödselalternativ. Därför är det i dagsläget inte ekonomiskt attraktivt.

– Att minska övergödningen av vattenmiljön är ett nationellt miljömål. Att sluta kretslopp av näringsämnen och vända avfall till resurs behöver bli en självklar del i det arbetet. Även om tiden inte är helt mogen ännu så behövs krafter som driver arbetet framåt och skapar förutsättningar för detta. Nu vet vi att det här är tekniskt möjligt, säger Robert Almstrand, utredare på Havs-och vattenmyndigheten.

Se filmerna om projektet

Kontakt