Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Jönköpings län

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan och dess följder invasionen har på samhället, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varje tisdag. Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild.

Lägesbild för Jönköpings län vecka 20 2022

Övergripande lägesbild

  • 687 personer är registrerade enligt massflyktsdirektivet i Jönköpings län. Få av dessa är ensamkommande barn.
  • Företagen i länet påverkas av fördröjningar i leveranskedjor samt prisökningar på insatsvaror, el och bränsle.
  • Länet har i nuläget få uppenbara bristsituationer. Dock finns en märkbar påverkan på länets lantbruksföretag kopplat till prisökningar på handelsgödsel, kraftfoder, utsäde och drivmedel.
  • Företagare i länet rapporterar att den gröna omställningen inom industrin riskerar att ta längre tid än planerat på grund av kraftigt fluktuerande kostnader för elförsörjning vilket gör det svårt att räkna på investeringar.
  • Påverkan inom kommunal verksamhet är fortsatt låg.
  • Flera hjälporganisationer har signalerat att antalet länsmedborgare som lever under knappa omständigheter har ökat och att fler vänder sig till civilsamhällets välgörenhetsorganisationer för att kunna få hjälp med det allra nödvändigaste. Fler fattiga söker hjälp -TT (omni.se)

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna önskar vara delaktiga i processen kring Migrationsverkets upphandlingar av boenden. Större boenden på mindre orter medför utmaningar för skola och omsorg lokalt. Kommunerna utrycker även ett behov av förtydligande gällande ersättningar för boende för skyddsbehövande fram till den 30 juni.

Fortsatt behov av vaksamhet och lämpliga skyddsåtgärder utifrån ökad risk för stölder av produkter med begränsad tillgång och högt marknadsvärde.

Kommunspecifikt

En kommun har tagit emot en stor andel skyddsbehövande i ett mindre samhälle där migrationsverkets förlagt ett boende. Detta innebär stora utmaningar i att organisera förskola och skola, mottagningsteam, kartläggning och samtal.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Ingen påverkan.

Samhällets funktionalitet

Ingen påverkan.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Tillgång på insatsvaror, t ex plast, metall och utsäde, samt prisökningar påverkar specifikt vissabranscher inom länets näringsliv.

Nationell suveränitet

Bedöms ej.

Förtroende

Ingen påverkan.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av Ukraina