Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Medel till restaurering av artrika gräsmarker

Lilafärgade blommor mot en bakgrund av gräs.

Fältgentiana

Länsstyrelsen i Jönköpings län får medel från Naturvårdsverket för att restaurera betesmark i närheten av Adelöv. Det är ett pilotprojekt som ska främja grön infrastruktur och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, tre markägare och Floraväktarna.

Projektet ska gynna de biologiska värdena knutna till ängs- och betesmarker och värdefulla träd. Många tidigare brukade marker har vuxit igen och flera arter knutna till dessa är nu hotade. För att arterna ska få större livsutrymme ska betesmarker i området bindas samman bättre genom att återskapa eller restaurera tidigare gröna stråk.

- Det här samarbetsprojektet är ett bra exempel på hur vi kan nå längre för att konkret bidra till hållbara landskap när vi arbetar tillsammans, säger Sofia Ellergård, handläggare på Landenheten vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Värdefulla arter

På fyra närliggande fastigheter i närheten av Adelöv kommer flera betesmarker att restaureras. Området ligger inom Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna och inom värdefulla områden för gräsmark och ädellöv. Här finns flera rödlistade (hotade) svampar och många olika mossor och lavar. I området finns även arter som fältgentiana, solvända, bockrot, stagg, gullviva, ängshavre. De här arterna behöver och gynnas av hävd som bete och slåtter. Området är även rikt på stora ekar.

Så går projektet till

Restaureringen kommer att ske genom att avverka igenväxningsträd, röja sly och friställa äldre träd så att områdena öppnas upp. Markerna kommer sedan att stängslas in och börja användas för bete.

Arten fältgentiana har höga krav på sin livsmiljö och där den finns trivs även flera andra känsliga gräsmarksväxter. Fältgentianan kommer gynnas genom åtgärder som mossrivning och uppryckning av örnbräken. I en av betesmarkerna kommer man också göra ett försök att återetablera fältgentianan.

Projektet omfattar även en inventering av kärlväxter och svampar och planeras följas upp efter cirka fem år för att utvärdera resultatet.

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur kallas det nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Naturen har blivit alltmer fragmenterad genom mänsklig exploatering och intensifierat brukande. Det har lett till att naturliga livsmiljöer för många arter har försvunnit och en mindre välfungerande grön infrastruktur, vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden.

Naturvårdsverket fördelar medel

Naturvårdsverket delar i år ut medel till 11 länsstyrelser på sammanlagt cirka fyra miljoner kronor till 14 projekt för fler insatser för grön infrastruktur. De projekt som nu har beviljats har fokus på restaurering av framförallt naturbetesmarker och slåtterängar inom odlingslandskapet. Många tidigare hävdade marker har vuxit igen och flera arter är hotade. Projekten ska gynna olika arter som till exempel vilda pollinatörer som bin och fjärilar och blommor som fältgentianan.

Mer om grön infrastruktur

Naturvårdsverkets nyhet om utdelning av medel Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets lista över samverkansprojekt 2022 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst