Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationell telefonlinje för våldsutövare visar positiva resultat

En person i närbild där ögon och näsa syns. Bilden går i rött. I text på bilden står: "Välj att sluta. Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar." och telefonnumret till telefonlinjen: 020-555 666.

Länsstyrelsen Stockholms rapport om telefonlinjen ”Välj att sluta” visar att de flesta som ringde aldrig har sökt hjälp tidigare. Telefonlinjen dit man kan ringa om man utövar eller upplever risk att börja utöva våld i nära relationer verkar fylla sin funktion.

Huvudsyftet med telefonlinjen, dit man kan ringa anonymt, är att motivera och vägleda personer som utövar våld mot sin partner att söka behandling. På så vis kan de lära hur de ska upphöra med våldet. 2021 öppnade telefonlinjen ”Välj att sluta” för att ta emot samtal från hela landet, efter att tidigare ha varit ett framgångsrikt pilotprojekt i Skåne och Stockholms län.

331 samtal

Under de sju månader förra året inkom 331 samtal från alla län i landet utom ett. Av dem kom 153 av samtalen (46 procent) från personer som beskrev att de utövar våld i nära relationer*. 82 procent av dessa var män och 18 procent var kvinnor. 78 procent av dem som utövat våld berättade att de aldrig sökt hjälp för sitt våldsutövande tidigare.

– Välj att sluta når huvudsakligen personer som främst utövar psykiskt våld som svår svartsjuka, kontroll kränkningar och hot. Det pekar på att telefonlinjen har kunnat gripa in tidigt i våldsspiralen. Personerna erbjuds stöd innan det psykiska och det eventuella fysiska våldet blir grövre, säger Christina Ericson, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för Välj att sluta.

Många inringare sökte behandling

Den som söker hjälp via telefonlinjen blir hänvisad till en behandlingsverksamhet i sin kommun eller annan lämplig insats.

En enkätuppföljning som gått ut till de verksamheter som Välj att sluta hänvisat klienter till visar att 65 procent av personerna ringt vidare till dem. Svarsfrekvensen på enkäten var dock cirka 60 procent, vilket visar att andelen som ringt vidare sannolikt är ännu större.

En erfarenhet från den period som Välj att sluta funnits är att det finns ett behov av fler behandlingsverksamheter att hänvisa till i landet. I mindre kommuner finns det ofta inget stöd alls att erbjuda.

– En förhoppning är att den lagändring i socialtjänstlagen som genomfördes den 1 augusti 2021 ska få en effekt på sikt. Numera hör till socialnämndens uppgifter att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska sluta med våldet. Regeringen har dessutom avsatt medel till alla kommuner så att de ska kunna tillgodose kravet i lagstiftningen, säger Christina Ericson.

Om telefonlinjen

Den nationella telefonlinjen "Välj att sluta" drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum Stockholm och i samarbete med Sveriges länsstyrelser.

*Telefonlinjens huvudmålgrupp är personer som vill förändra ett våldsamt beteende. Även yrkesverksamma som möter målgruppen i fråga, våldsutsatta, närstående och allmänheten är välkomna att ringa. Under hela 2021 mottog "Välj att sluta " totalt 546 samtal. Av dessa kom 245 från personer som sökte stöd för att förändra ett våldsamt beteende. 301 samtal var från övriga målgrupper.

Erfarna psykologer och terapeuter tar emot samtalen. De erbjuder direkt samtalsstöd och motiverar och vägleder den som utövar våld mot sin partner att söka behandling.

Välj att slutas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt