Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler behöver samlas i arbetet med klimatanpassning

Nyligen publicerade Nationella rådet för klimatanpassning sin rapport om klimatanpassningsåtgärder. En av slutsatserna är att Sveriges positioner kring klimatanpassning behöver flyttas framåt. Fokus måste skifta från problem till lösningar och från planering till genomförande. I Jönköpings län pågår redan ett arbete med klimatanpassning men fler aktörer behöver delta.

Klimatförändringar pågår och Sverige står inför fortsatta utmaningar med stora negativa effekter på samhället där bland annat naturmiljö, infrastruktur och människors hälsa påverkas. Jönköpings län är påverkat och kommer att påverkas mer i framtiden, redan nu syns exempel på klimatrelaterade översvämningar och värmeböljor som påverkar ekonomi och människors hälsa.

I Jönköpings län pågår ett arbete för att minska framtida konsekvenser av klimatförändringar, åtgärdsprogram och Klimatrådet är två viktiga arenor för det fortsatta arbetet.

Mer behöver göras

Flera kommuner och företag har kommit igång med sitt arbete men mer behöver göras. Länsstyrelsens bedömer att Expertrådets rapport kan ge extra kraft till arbetet med förebyggande åtgärder.

- Arbetet i våra åtgärdsprogram går ut på att vi behöver vara steget före innan olyckorna får för stora konsekvenser på samhället. Idag sker mycket bra arbete av aktörer men vi behöver ett ökat engagemang för att vi ska nå målen. Klimatanpassning är ett komplext område och för att nå längre i arbetet och minska framtida sårbarhet behöver vi vara fler som samlas i arbetet, särskilt fler aktörer från näringslivet, säger Frida Moberg, klimatanpassningssamordare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Huvudbudskap från rapporten

Ett av de huvudbudskap som expertrådet lyfter är att krafttag behövs för att på allvar säkerställa att vårt samhälle ställer om i en klimatsäker riktning. Det krävs att fokus flyttas från problem till lösningar och från planering till genomförande. De insatser som hittills har gjorts har inte förmått skapa nödvändiga förändringar i samhället. Ökad samordning, att inte skjuta saker på framtiden och medvetenheten kring risker för civilsamhället är exempel på andra områden som expertrådet lyfter. Expertrådet föreslår i rapporten ett antal prioriterade åtgärder såväl på övergripande som på riskområdesspecifik nivå.

Kontakt