Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet når inte miljömålen – men våtmarkerna är en ljusglimt

Våtmarksområde med många fåglar

Takten behöver öka för att Jönköpings län ska nå upp till miljömålen. En ljusglimt i mörkret är satsningarna på våtmarker i länet, värda att uppmärksamma så här på Internationella våtmarksdagen 2 februari. Träslända våtmark i Nässjö kommun är ett exempel.

Varje år följer Länsstyrelsen i Jönköpings län upp Sveriges miljömål på regional nivå. Enligt den senaste uppföljningen är samhällsomställningen långt ifrån tillräcklig. Inget av målen ser ut att nås till år 2030. Även om utvecklingen går för långsamt pågår många initiativ som ger positiva effekter i länet. Myllrande våtmarker är ett av miljömålen där det hänt mycket det senaste året, även om det är långt kvar.

Stor nytta med våtmarker

- Våtmarkerna har oerhört viktiga funktioner i landskapet och bidrar med flera ekosystemtjänster, säger Jesper Villaume, våtmarkssamordnare på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Exempelvis samlar våtmarkerna upp stora mängder vatten vid skyfall och kan på så sätt mildra effekterna av översvämningar.

Runt om i Jönköpings län pågår idag 19 våtmarksprojekt som ska bidra till att uppnå miljömålet Myllrande våtmarker. Arbetet med att återväta marker pågår kontinuerligt, bland annat genom att aktivt arbeta för att anlägga nya våtmarker och att restaurera befintliga våtmarker. Våtmarkerna anläggs för att:

  • öka landskapets vattenuppehållande förmåga
  • öka grundvattennivåerna i området
  • förbättra vattenkvaliteten och minska övergödning
  • minska utsläpp av klimatpåverkande gaser
  • gynna den biologiska mångfalden

Många våtmarker dikades ut under 1800- och 1900-talet. Det har försämrat landskapets förmåga att lagra vatten och har missgynnat många våtmarkslevande organismer.

Markägare kan söka bidrag

En av våtmarkerna som blev färdigställd under 2021 var Träslända våtmark i Nässjö kommun. Markägaren Christer Andersson tog själv initiativet att söka pengar för att kunna anlägga en våtmark på sin mark.

- Jag tror att jag som många mark- och skogsägare känner stort engagemang för vatten av god kvalité. För min del har förutom miljöinsatsen även nyfikenheten varit pådrivande. Området där dammen anlades är gammal odlad mossmark. Jag har en tid funderat på vad jag skulle göra med området då det inte är produktivt. Eftersom det passerar ett mindre vattendrag så kom jag på idén med en damm.

För att öka andelen våtmarker i landskapet kan markägare söka bidrag för anläggning eller restaurering.

- Jag tog kontakt med Emåförbundet som har varit mycket behjälpliga att ta fram en ansökan. Kontakterna jag haft med Länsstyrelsen och kommun har varit mycket bra och avgörande för bygget. Jag kan rekommendera en kontakt med dem för den som funderar på att bygga en damm eller en våtmark, säger Christer Andersson som var en av markägarna som fått medel för att anlägga en våtmark.

Uppföljning av miljömålen

Arbetet med miljömålen har pågått sedan 1999 och utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. I länet är endast ett mål, Grundvatten av god kvalitet, nära att nås medan utvecklingen för flera mål går åt fel håll. För några mål är utvecklingen positiv. Läs mer i rapporten:

Miljömålsuppföljning i Jönköpings län 2021 Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Våtmarksfrågor:
Jesper Villaume
Handläggare Landenheten
Telefon 010-223 62 61
E-post jesper.villaume@lansstyrelsen.se

Frågor om miljömålsuppföljningen:
Catarina Kristensson
Enhetschef, Enheten för ekologisk hållbarhet
Telefon 010-223 62 68
E-post catarina.kristensson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens presstjänst
Telefon 010-223 61 32
E-post press.jonkoping@lansstyrelsen.se

Kontakt