Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

Bilden visar ett vattenglas i snö,

Idag publiceras en ny regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län som omfattar år 2020 – 2050 med utblick till år 2100. En vattenförsörjningsplan är ett av flera steg för hållbar utveckling. Att ta fram regionala vattenförsörjningsplaner ingår i länsstyrelsers uppdrag i både Vattenförvaltningens åtgärdsprogram och i länsstyrelsens regleringsbrev. Den nya planen ersätter en tidigare vattenförsörjningsplan från år 2015.

Vattenförsörjningsplanen har som ambition att bidra till vattenbehov i ett helhets- och flergenerationsperspektiv. Därför ingår fler intressen än dricksvatten såsom jordbruk, industri, natur- och kulturvärden, varför planen kan karakteriseras som en utökad vattenförsörjningsplan. Planen bidrar till nio av de sjutton globala målen i Agenda 2030 samt till minst sex av de sexton nationella miljökvalitetsmålen.

Flera har deltagit i framtagandet av den regionala vattenförsörjningsplanen. Kommunernas VA-avdelningar ha bistått med underlag, kloka inspel och tankar, förslag och rekommendationer. Utöver dricksvattenförsörjning behandlas vattenförsörjning ur ett bredare perspektiv det vill säga flera olika behov såsom naturvärden, industri, jordbruk, vattenknutna kulturvärden och rekreation. Dricksvattenförsörjning är dock ett huvudfokus då det finns ett rikligare dataunderlag och har tydlig fokus på grunduppdraget. Planen behandlar risker för att vattenbehovet inte kan komma räcka till i framtiden. För att möta riskerna ges förslag på flera åtgärder. På så vis kan samhällets intressen säkras framåt.

Åtgärdsförslagen riktar sig till både myndigheter, verksamhetsutövare, men också till privatpersoner. Huvuddelen av åtgärdsförslagen (cirka 90 procent) är gemensamma med åtgärdsprogram inom miljömål, klimatanpassning och vattenförvaltning. Genomförande inom andra åtgärdsprogram fyller därmed syften även för tryggad vattenförsörjning. Det är nu viktigt att föreslagna vatten förs in i olika planer såsom kommunala översiktsplaner så att hänsyn tas i tidigt vid till exempel exploateringar, samhällsutveckling eller vid perioder med ansträngda förhållande till exempel sommaren 2018.

Slutligen har vattenförsörjningsplanen identifierat kunskapsluckor vilka föreslås utgöra framtida utvecklingsbehov.

Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län med bilagor. Länk till annan webbplats.

I Geodatakatalogen finns de tillhörande GIS-dataunderlagen. Länk till annan webbplats.


Kontakt