Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Alversjöskogen blir nytt naturreservat i Eksjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt naturreservat i Eksjö kommun. Syftet är bland annat att bevara ett stort sammanhängande och varierat barrskogsområde. I området har man även hittat ovanliga arter av svampar och blommor som visar att skogen stått länge och föryngrats i sin egen takt.

Alversjöskogen är ett stort, flikigt skogsområde sydväst om Eksjö. Insprängt i reservatet finns både sjöar, myrmarker och källor, och en liten del av skogen är sumpskog. Större delen av det nästa 300 hektar stora reservatet är mest gran och tall. Ungefär 30 hektar är vatten.

Syfte

Reservatets syfte är att:

  • bevara och vårda ett stort sammanhängande och varierat barrskogsområde med lång trädkontinuitet
  • bevara och vårda våtmarker, inklusive den naturliga källmiljön
  • bevara biologisk mångfald knuten till dessa naturtyper
  • ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv.

Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med en parkering och på sikt kommer det även att göras iordning en stig. Idag finns det gott om skogsbilvägar och traktorstigar i reservatet, men inga markerade leder.

Goda livsmiljöer för insekter och fåglar

Området har en bitvis kuperad och omväxlande miljö. Variationen och att skogen har långa sträckor som är solbelysta bryn ger många goda livsmiljöer för insekter och fåglar.

Naturreservatet ska skötas på ett sätt som efterliknar normala störningar. Delar av området ska restaureras till skogsbete och i framtiden planeras också återkommande naturvårdsbränningar. Naturvårdsbränningar minskar andelen gran och gynnar både tall och lövträd och ett stort antal andra arter.

Mer om reservatet Alversjöskogen

Kontakt