Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökade anslag till värdefull natur i Jönköpings län

Naturvårdsverket har fördelat medel för skydd av och åtgärder för värdefull natur till länsstyrelserna. Budgeten för 2021 innebär en kraftig höjning av anslagen. Det kommer att bidra till bättre möjligheter till friluftsliv och en mer variationsrik natur med en mångfald av arter och livsmiljöer.

I februari kom beskedet från Naturvårdsverket om extra satsningar till skyddad natur som fördelas mellan länsstyrelserna. Det är extra medel som ska gå till naturvård, friluftsliv och biologisk mångfald.

Under hela 2020 har pandemin gjort att fler människor sökt sig ut i naturen och särskilt till skyddade områden. Vid mätningar har Länsstyrelsen kunnat konstatera en fördubbling vid besök i naturreservat som Dumme mosse och Skurugata samt i Store Mosse nationalpark.

- Det här är en välkommen satsning från Naturvårdsverket. Under 2020 har vi märkt ett ökat tryck på flera områden och det stora besöksantalet har lett till ett ökat slitage på vissa anordningar. Nu kan vi satsa mer på underhåll av leder och utöka informationsarbetet kring våra 160 naturreservat säger Eva Wallander, enhetschef på Skötselenheten på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Exempel på åtgärder som kommer att utföras under året i länets skyddade natur

  • Bevara orkidéer genom utökad slåtter i Björnekullakärret (Store Mosse nationalpark.
  • Utvalda naturreservat förstärks med stängsel för att minska risken för skador orsakade av vildsvin.
  • En stor renovering av lederna i naturreservatet Illharjen.
  • Ett nytt fågeltorn vid naturreservatet Nävelsjön.
  • En ny rullstolsanpassad fågelplattform vid naturreservatet Erstad kärr.
  • Skötsel av rikkärret i naturreservatet Linneåns mader.

Restaurering av våtmarker är ett annat prioriterat område för Länsstyrelsen. Utdikade våtmarker läcker mycket koldioxid. För att minska läckaget restaureras våtmarkerna genom att diken läggs igen och att vattennivåerna därmed återställs. I och med det ökar också den biologiska mångfalden eftersom välfungerande myrmarker är en bristvara idag.

Regeringens satsning innebär också ökade anslag för Länsstyrelsens arbete med att bekämpa invasiva främmande arter, åtgärdsprogram för hotade arter, kommunala naturvårdsprojekt (LONA) samt arbetet med att gynna vilda pollinatörer.

Kontakt