Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hällarydsskogen - nytt naturreservat i Vetlanda kommun

Naturreservatet Hällarydsskogen är ett område där vattenmiljön sätter sin prägel och skapar livsmiljöer för flera ovanliga växt- och djurarter.

Den 2 februari fattade Länsstyrelsen beslut om bildande av naturreservatet Hällarydsskogen i Vetlanda kommun. Området är 26,8 ha stort varav 6,2 ha är vatten. Hällarydsskogen är ett kvillområde och i orådet rinner vattendragen Solgenån och Hällaryds kanal som tillsammans ger området en speciell karaktär. Reservatet ligger i anslutning till tätorten Skede och det är ett uppskattat rekreationsområde. Hällaryds kanal som tidigt nyttjades som drivkraft för energiutvinning bidrar även med industrihistoriska inslag. 

Växt- och djurliv

De gamla träden och den jämna luftfuktigheten gör att flera ovanliga växter trivs i området. Vid inventeringar har arter som tibast, svart trolldruva, skärmstarr och dunmossa påträffats. Tidigare decenniers stormar har bidragit till att det mycket död ved av främst gran vilket gynnar flera insekts- och fågelarter.
Men det är i Solgenån och dess biflöden där den stora artrikedomen finns. Här lever exemelvis flodpärlmussla, öring, kungsfiskare, utter och safsa som alla är knutna till vattenmiljöerna.

Skötselplan för naturreservatet HällarydsskogenPDF

Syftet med naturreservatet är att:

  • bevara och vårda en naturskogsartad barrblandskog, lövblandskog och tallskog på näringsrik mark med dess biologiska mångfald och varierade hydrologi
  • bevara ett blockrikt strömmande vattendrag med åmader och kvillområde
  • bevara och vårda vattendragets biologiska mångfald, inklusive lämpliga habitat och fria spridningsvägar för bland annat öring och flodpärlmussla
  • ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv i ett tätortsnära naturreservat

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst