Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hällarydskogen - nytt naturreservat i Vetlanda kommun

Naturreservatet Hällarydskogen är ett område där vattenmiljön sätter sin prägel och skapar livsmiljöer för flera ovanliga växt- och djurarter.

Den 2 februari fattade Länsstyrelsen beslut om bildande av naturreservatet Hällarydskogen i Vetlanda kommun. Området är 26,8 ha stort varav 6,2 ha är vatten. Hällarydskogen är ett kvillområde och i området rinner vattendragen Solgenån och Hällaryds kanal som tillsammans ger området en speciell karaktär. Reservatet ligger i anslutning till tätorten Skede och det är ett uppskattat rekreationsområde. Hällaryds kanal som tidigt nyttjades som drivkraft för energiutvinning bidrar även med industrihistoriska inslag. 

Växt- och djurliv

De gamla träden och den jämna luftfuktigheten gör att flera ovanliga växter trivs i området. Vid inventeringar har arter som tibast, svart trolldruva, skärmstarr och dunmossa påträffats. Tidigare decenniers stormar har bidragit till att det mycket död ved av främst gran vilket gynnar flera insekts- och fågelarter.
Men det är i Solgenån och dess biflöden där den stora artrikedomen finns. Här lever exempelvis flodpärlmussla, öring, kungsfiskare, utter och safsa som alla är knutna till vattenmiljöerna.

Skötselplan för naturreservatet Hällarydskogen Pdf, 2 MB.

Syftet med naturreservatet är att:

  • bevara och vårda en naturskogsartad barrblandskog, lövblandskog och tallskog på näringsrik mark med dess biologiska mångfald och varierade hydrologi
  • bevara ett blockrikt strömmande vattendrag med åmader och kvillområde
  • bevara och vårda vattendragets biologiska mångfald, inklusive lämpliga habitat och fria spridningsvägar för bland annat öring och flodpärlmussla
  • ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv i ett tätortsnära naturreservat

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst