Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationella våtmarksdagen fyller 50 år

Varierat landskap sett från ovan - skog, åkrar, våtmark och en sjö.

För att bevara våtmarker och belysa deras betydelse för oss människor och för klimatets utveckling firas Internationella våtmarksdagen runt hela världen idag. Idag är det 50 år sedan den firades första gången.

Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer är mycket värdefulla. De har många nyttiga funktioner för människan, till exempel bidrar de till mat- och vattenförsörjning samt vattenrening och kollagring.

Ramsarkonventionen

Sen 1971 har internationella våtmarksdagen firats 2:a februari då man undertecknade Ramsarkonventionen. Enligt konventionen är våtmarker många olika miljöer.

Några exempel på våtmark

  • Myrar
  • Sumpskogar
  • Strandmiljöer
  • Svämmarker
  • Våta gräsmarker
  • Vattendrag
  • Sjöar
  • Grunda marina områden

Man räknar med att världens våtmarker varje år ger världens befolkning tjänster och produkter till ett värde av tiotals biljoner kronor. Eftersom alltmer av de här värdefulla miljöerna förstörs eller skadas behövs internationella och nationella åtgärder för att skydda, bevara och förvalta våtmarker och vattenmiljöer på ett bra sätt.

Bidrag för att bevarar våtmarker

Länsstyrelserna har i uppdrag att betala ut medel till åtgärder som bevarar eller skapar nya våtmarker, ett av de bidragen kallas LONA-bidrag där en särskild våtmarkssatsning i vattenhushållande syfte tillkom 2018. Till länet har det tilldelats medel på över 3 miljoner koronor i år vilket är rekordmycket.

– Jag tycker att det är positiv att man lyfter våtmarkernas värde återigen med en sådan satsning. Jag hoppas vi få se flera fina våtmarksprojekt framöver, säger Matti Ermold, våtmarkssamordnare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Att länet får de här pengarna kommer av Regeringens satsning på 345 miljoner kronor för arbete kring våtmarker, vilket är mer än tidigare.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Några exempel hur Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar med våtmarker

En anlagd damm som klassas som viktig våtmark.jpg

Vi ger ut bidrag riktat till anläggning eller restaurering av våtmarker för att öka den biologiska mångfalden och minska övergödning i odlingslandskapet och skogslandskapet.

Grävmaskin återställer en våtmark

Vi restaurerar myrmarker för att gynna fåglar och växter samt minska avgång av växthusgaser och säkerställer att myrmarkerna i skyddade områden är attraktiva besöksmål

En rosa orkidé

Vi restaurerar rikkärr för att gynna sällsynta växter som till exempel orkidéer.

Ett dike som hindrar övergödning

Vi samordnar det framtida våtmarksarbetet med kommun, intresseorganisationer andra myndigheter och företag för att säkerställa ett bevarande av värdefulla våtmarksmiljöer för kommande generationer.

Löften från medlemsstaterna

Ett klokt och uthålligt nyttjande av våtmarker är en förutsättning för att skapa en hållbar utveckling i världen. Medlemsstaterna i Ramsarkonventionen har lovat ta hand om naturen på ett sett som tar hänsyn till våtmarker och vattenmiljöer. Även forskning, utbildning och samarbete med andra medlemsländer är en del av konventionens mål.

Ramsarområden i Jönköpings län

Store Mosse nationalpark

Dumme mosse

Komosse

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst