Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler åtgärder krävs för att nå miljömålen

Rådjur, grön äng, stenmur

Länsstyrelsen genomför varje år en regional uppföljning om möjligheten att nå miljömålen i länet. I Länsstyrelsens och Skogsstyrelsen senaste regionala bedömning framkommer att endast målet grundvatten av god kvalitet är nära att nås år 2020.

2020 års regionala uppföljning av Sveriges miljömål visar ett dystert resultat. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kan konstatera att det under förra året inte skett tillräckliga förändringar av tillståndet i miljön. I den senaste bedömning av de miljömål som följs upp i länet, framkommer att endast målet grundvatten av god kvalitet är nära att nås år 2020. Övriga tio mål har inte nåtts.

Försurning och kemikalieanvändning stora problem

Försurning är ett av länets största miljöproblem. Det gäller särskilt i de västra delarna av länet. Orsaken är ett stort nedfall av försurande ämnen under lång tid. Nedfallet har minskat men det tar lång tid för naturen att återhämta sig.

Mängden kemikalier och framför allt mängden farliga kemikalier behöver minska. Exempel på åtgärder är att ställa krav vid upphandling, fasa ut farliga kemikalier, öka kunskapen hos aktörerna och att åtgärda länets förorenade områden. Utvecklingen i miljön är negativ och det krävs fortfarande stora insatser.

Fler kraftfulla styrmedel och åtgärder behövs

Ett mycket omfattande arbete behövs för att få genomslag för den miljömässiga delen av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det är nödvändigt med en stor samhällsomställning som behöver göras på kort tid för att vi ska kunna vända den negativa trenden vilket kräver mer kraftfulla styrmedel och åtgärder.

- Trots många positiva åtgärder och ambitiösa planer som tas fram i samverkan är utvecklingen långt ifrån tillräcklig för att målen ska nås. Miljöarbetet integreras fortfarande inte tillräckligt i verksamheter. Det krävs ett ökat engagemang från alla aktörer i samhället för att nå en bättre miljö för nuvarande och kommande generationer säger Catarina Kristensson, enhetschef vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Regeringen har tydliggjort att miljömålen utgör Sveriges genomförande av den ekologiska dimensionen av FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Sveriges miljömål är därför centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling både nationellt och regionalt.

Miljömålsuppföljning i Jönköpings län 2020

Miljömålsarbetet i Jönköpings län

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst