Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport belyser social problematik och utsatthet med koppling till covid-19

Närbild på ett krossat hjärta i keramik mot en blå himmel. I bakgrunden flera bostadshus med balkonger.

Har covid-19-pandemin lett till en ökad risk för social problematik och utsatthet? Och vilka åtgärder har kommunerna vidtagit för att minska eventuella konsekvenser? Länsstyrelsen har sammanställt svar och bedömningar på dessa frågor i en nationell rapport som nu lämnas till Regeringskansliet.

Rapporten bygger på lägesbilder från samtliga län. Varje Länsstyrelse har gjort utskick till kommunerna och/eller hämtat in underlag i sitt löpande arbete i regionala nätverk med olika aktörer. De länsvisa lägesbilderna har därefter sammanställts till en nationell lägesrapport. Första rapporten överlämnades till Regeringen den 3 juli och idag, onsdagen den 28 oktober, skickas den andra och sista rapporten in.

Lägesbilderna bygger på ett antal frågeställningar och områden kring social problematik och utsatthet. Områdena som berörs i rapporten är

  • våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck
  • utsatta barn och familjer
  • alkohol och narkotika
  • psykisk ohälsa/isolering
  • arbetslöshet och sysslolöshet
  • social oro såsom ordningsstörningar och skadegörelse.

Finns skillnader mellan länen och mellan kommuner

Rapporten visar på ett brett spektrum av social problematik och utsatthet kopplat till den pågående pandemin. Det finns skillnader mellan länen och mellan kommuner, rapporten ger därmed ingen heltäckande nationell bild. Olika typer av problematik har även varierat i omfattning under pandemins gång.

Hur barns och ungas skolgång kan komma att påverkas av pandemin är centralt i rapporteringarna. Flera kommuner beskriver att pandemin förstärker befintlig utsatthet så som dålig ekonomi, våldsutsatthet och missbruk. Utsatta familjer är ännu mer drabbade nu på grund av varsel och uppsägningar. Rapporteringarna anger att den psykiska ohälsan har ökat, dock inte så kraftig som befarats, men bland flera grupper.

– Det här har varit ett viktigt uppdrag för att inhämta och belysa pandemins konsekvenser inom sociala områden. Det är tydligt att utsatta grupper blivit mer utsatta, och detta är kunskaper som måste tas med i samhällets insatser och i beredskap för kommande kriser, säger Lovisa Ljungberg, enhetschef på Länsstyrelsen i Hallands län som sammanställt den nationella rapporten.

Även positiva effekter tas upp

Lägesbilderna visar inte enbart problematik i pandemins spår. Flera kommuner ser även nytillkomna positiva effekter inom flera områden. Det handlar till exempel om ökad social sammanhållning och en bättre samverkan, både inom kommunerna men också mellan kommuner och andra myndigheter. Samverkan mellan skola, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter lyfts som särskilt positivt. Ökad digital kompetens och införandet av digitala verktyg i skolan tros även kunna gynna barn och unga.

– Coronapandemin har lett till att myndigheter och kommuner har behövt tänka nytt och hitta nya arbetssätt för att hjälpa och stötta invånarna på bästa sätt. Civilsamhällets engagemang lyfts också fram som positivt, säger Lovisa Ljungberg, enhetschef på Länsstyrelsen i Hallands län.

Situationen i Jönköpings län

I Jönköpings län har den största negativa förändringen rapporterats inom området psykisk ohälsa och isolering. Där rapporterar 8 av 13 kommuner en negativ utveckling jämfört med föregående mätning i slutet av juni.

- Det är viktigt att vi inte enbart följer pandemin utveckling och påverkan i liv och hälsa vad gäller själva sjukdomen utan också de effekter vi ser av de åtgärder som samhället vidtar för att förhindra smittspridningen, säger Nina Lindgren Enhetschef för enheten för social hållbarhet vid länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kommunerna nämner framförallt två grupper, äldre och barn och unga. För äldre handlar problematiken om social isolering och ensamhet för yngre beskriver några kommuner ett ökat antal orosanmälningar till socialtjänsten och ökad skolfrånvaro.

Samtidigt som kommunerna beskriver ökade utmaningar inom flera av områdena så finns det också positiva resultat i studien. Bland annat är det tydligt att samhället nu än mer möter upp och har ställt om istället för att ställa in verksamheter. Länets aktörer kommer nu att fortsätta att följa utvecklingen inom området och vid behov initiera ytterligare insatser.

Bakgrund till uppdraget

Regeringen gav den 11 juni 2020 länsstyrelserna i uppdrag att samordna lägesbilder av kommunernas bedömningar av eventuell risk för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. I lägesbilderna skulle kommunerna även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Uppdraget har samordnats av Länsstyrelsen i Hallands län och har utförts i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt andra relevanta aktörer. Synpunkter har inhämtats och beaktats i den slutliga rapporten.

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet vid två tillfällen. Första rapporten lämnades in den 3 juli, den andra och sista rapporten lämnades in den 28 oktober.

Kontakt

Kontakt för nationella frågor

Lovisa Ljungberg

Enhetschef Länsstyrelsen i Hallands län