Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

5,5 miljoner till utvecklingsprojekt för bättre integration

Tre personer sitter ner och ler.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har nyligen beviljat ersättning till 17 olika projekt i tio av länets kommuner. Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner för att stärka och utveckla verksamheten inom två olika integrationsområden

Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande. I år har 2 831 380 kronor beviljats till tio olika projekt i fem av länets kommuner. Insatserna ska syfta till att underlätta etablering i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. En av årets prioriteringsgrunder har varit insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stöder språkinlärningen för denna målgrupp är särskilt prioriterade, men medlen får även användas till insatser som syftar till att öka deltagandet i denna målgrupp.

Totalt sett har 66 miljoner fördelats över landet. Precis som tidigare år har intresset för att söka medel varit stort även i år. Länsstyrelserna har fått in 178 ansökningar från kommuner runtom i landet. Av de som sökte fick 125 helt eller delvist bifall på sin ansökan.

Insatser för bättre integration som beviljats medel 2020 i Jönköpings län.

Beviljade insatser hela Sverige 2020. Länk till annan webbplats.

Insatser för bättre mottagande och beredskap

Länsstyrelsen ger ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser som underlättar bosättning och för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället. I år har 2 634 882 kronor beviljats till sju olika projekt i sex av länets kommuner.

Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället är prioriterade. Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial är också särskilt prioriterade

I år ansökte sex kommuner genom åtta olika projekt. Alla sex kommuner beviljades medel.

Insatser för bättre mottagande och beredskap som beviljats medel 2020 i Jönköpings län.

Kontakt