Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jordbruksmarkens värde för samhällsplaneringen

Länsstyrelsen har publicerat en rapport om jordbruksmarkens värde. Rapporten är tänkt att användas som ett stöd till kommuner i deras planeringsarbete.

Jordbruksmarken är en viktig samhällsresurs som levererar många livsnödvändiga nyttor som människan får från naturen, så kallade ekosystemtjänster. I Jönköpings län är det idag 12 procent av marken som används som jordbruksmark. I och med en allt snabbare urbanisering och klimatförändringarna ställs stora krav på ett helhetstänk kring samhällets totala resursanvändning. Ur ett framtida mat- och energiperspektiv är det problematiskt att jordbruksmarken bebyggs eller växer igen.

Samtidigt som arealen jordbruksmark minskar i länet till följd av exploateringen och igenväxning finns det ett brett samhällsintresse för att vi fortsatt ska bruka vår jordbruksmark. Exempelvis är ett mål i länets regionala livsmedelsstrategi att verka för en ökad livsmedelsproduktion och minskad import av livsmedel. För att kunna öka produktionen av mat och insatsvaror är jordbruksmarkens bevarande en självklar förutsättning.

Rapporten börjar med en kunskapsöversikt om jordbruksmarken som samhällsresurs.
Kunskapsöversikten fokuserar främst på den lokala och regionala nivån men kopplar även ihop detta med den globala nivån. Denna del ger en övergripande bild av hur resursen jordbruksmark nyttjas och hur den kan påverkas av faktorer såsom klimatförändringar och städers utbredning.

Rapportens andra del fokuserar på översiktsplanen och på hur denna är ett viktigt styrdokument när det kommer till att göra strategiska avvägningar som helt eller delvis berör jordbruksmark.

Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen Länk till annan webbplats.

Kontakt