Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt kartverktyg ska underlätta arbetet med att skapa hållbara landskap

Varierat landskap sett från ovan - skog, åkrar, våtmark och en sjö.

Sjön Ralången, Aneby kommun. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Nu finns ett nytt kartverktyg där de olika värdetrakterna i Sveriges län finns samlade. En värdetrakt är ett kunskaps- och planeringsunderlag som visar på särskilda ekologiska värden i landskapet. Underlaget riktar sig till den som arbetar med skog, mark och vatten.

Verktyget är särskilt användbart i arbetet med att prioritera och planera både naturvårdsåtgärder och markanvändning, för att bidra till att bevara och stärka den gröna infrastrukturen och skapa hållbara landskap.

Värdetrakterna ska bidra till en grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett nätverk av naturmiljöer i landskapet, på land och i vatten. Om det finns en fungerande grön infrastruktur går det att effektivt och långsiktigt bevara arter och naturmiljöer och de nyttor de ger människan i form av exempelvis pollinering, virkesproduktion och rekreation. Sedan 2016 har länsstyrelserna haft i uppdrag att ta fram handlingsplaner och kunskapsunderlag i arbetet med att bevara och stärka en grön infrastruktur i sina respektive län.

Inom ramen för detta arbete har länsstyrelserna tagit fram värdetrakter uppdelade på olika naturtyper för hela landet. Värdetrakterna finns nu samlade i ett nationellt kartverktyg.

– Syftet med värdetrakterna är att aktörer ska få en gemensam syn på landskapets värden, så att de kan dra åt samma håll utifrån sina förutsättningar och därigenom uppnå en mer effektiv naturvård tillsammans, säger Henrick Blank, enhetschef på länsstyrelsen i Jönköpings län.

Hur en värdetrakt kan användas i olika sammanhang

Kartverktyget ger en samlad bild av värdetrakterna i landet. I kartverktyget förklaras vad en värdetrakt är och vad det innebär att ett område ingår i en värdetrakt. I verktyget finns det möjlighet att ladda ner kartskikt för respektive naturtyp. Här finns olika exempel på hur det går att arbeta med, och använda värdetrakter och hur andra aktörer redan nu har använt sig av dem i sina arbeten.

– Med hjälp av värdetrakterna får vi en bättre utgångspunkt för att föra en bra dialog med markägare, särskilt när det gäller hur vi ska nå en långsiktig hållbarhet inom jord- och skogsbruket, säger Linda Hassel, samordnare för arbetet med grön infrastruktur på Länsstyrelsen.

Nationella kartskikt med värdetrakter Länk till annan webbplats.

Mer om grön infrastruktur

 

Kontakt