Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning i Nennesmo

Skogsmark som brinner.

En kontrollerad naturvårdsbränning gynnar växt- och djurlivet.

Tidigare annonserad bränningsdag den 29 maj skjuts upp då värdena för tillfället ligger utanför det fönster där Länsstyrelsen anser att det är säkert att bränna. Därför ställs naturvårdsbränningen den 29 maj in.

Naturreservatet Nennesmo ( Gislaveds kommun) ska skötas med naturvårdsbränning för att återskapa naturvärden. Bränningen är en del i det EU-finansierade projektet Life Taiga. Syftet med naturvårdsbränningen är att vårda och återskapa brandpräglade skogsmiljöer.

Flera hotade växt- och djurarter behöver bränd skog för sin långsiktiga överlevnad, men även vanligare arter som tjäder och blåbär gynnas av en naturvårdsbränning. Bränningen är en del i reservatens planerade skötsel och genomförs av erfarna och särskilt utbildade personer. Bränningarna kommer att gynna den biologiska mångfalden och är också en del i Sveriges åtagande gentemot EU att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för arter och miljöer i Natura 2000-områden.

Nennesmo

Bränningsobjektet är beläget i Gislaveds kommun, ca 10 km nordost om Smålandsstenar och 5 km nordväst om Reftele. Bränningsobjektet omfattar ca 10 hektar och ligger inom naturreservatet och Natura 2000-området Nennesmo. Bränningsområdet består till största delen av fastmark med barrblandskog med barrsumpskog och upp till 200-300 år gamla tallar.

Bränningsplan för naturreservatet Nennesmo Pdf, 1.3 MB.

Naturreservatet Nennesmo

Bränningsdagen

Under bränningsdagen kommer information att ges via Sveriges Radio P4 och Länsstyrelsens webbplats.

Bränningen kommer att genomföras av Skogssällskapets förvaltnings AB, som har tidigare erfarenhet från flera bränningsuppdrag. Länsstyrelsen kommer att ha personal på plats under bränningen.

Rökutvecklingen blir ofta kraftig vid en naturvårdsbränning och röklukt kan kännas i flera dagar. Det är tyvärr svårt att förutse var röken tar vägen på längre avstånd från brännan, då det bland annat beror på hur luftlagren är skiktade. Små ändringar i vindriktningen kan snabbt ge stora förändringar i vart röken sprider sig och var det kan uppstå mer koncentrerade ansamlingar av rök.

Länsstyrelsen vill uppmana dig som besöker något av naturreservaten efter bränningen att iaktta stor försiktighet, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Kontakt