Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera hotade växt- och djurarter i Jönköpings län

En växt mot grön ängsmark.

Fätgentianan är starkt hotad i Jönköpings län.

Den 22 april presenteras den nya svenska rödlistan över hotade växt- och djurarter. Rödlistan visar att 816 rödlistade växt- och djurarter finns i Jönköpings län, men den negativa trenden går att vända.

Det är Artdatabanken som vart femte år sammanställer listan över hotade växt- och djurarter i Sverige som baseras på en bedömning av enskilda arters risk att dö ut från landet.

Av de bedömda arterna klassificerades 2 249 som hotade (kategorierna CR, EN och VU) och 4 746 som rödlistade (inkluderar även kategorierna NT, RE och DD). Det är en ökning av andelen rödlistade arter vilket visar på en negativ trend för den biologiska mångfalden i Sverige. I Jönköpings län är 816 växt- och djurarter rödlistade och en stor del av dessa arter är knutna till odlingslandskapet.

Upphört bete ett hot mot fältgentianan

Ett exempel på en hotad art i Jönköpings län är fältgentianan (Gentianella campestris subsp. campestris) som klassas EN (starkt hotad). Den främsta anledningen till fältgentianans nedgång är att skötseln av ängar och betesmarker i odlingslandskapet har förändrats och den torra sommaren år 2018 gick hårt åt det kvarvarande beståndet.

En annan negativ trend märks bland gruppen fåglar. Antalet rödlistade fåglar har ökat med 21% jämfört med 2015 års rödlista.

- Det är en oroande trend att andelen fågelarter i Rödlistan ökar. Flera av de hotade fågelarterna i länet är knutna till betesmarker och det småskaliga odlingslandskapet. I tusentals år har dessa arter levt i samspel med människans brukande av jorden. Igenväxningen av betesmarker och nedläggningen av jordbruk drabbar alla, säger Henrick Blank, enhetschef på Landenheten vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Ljusning för barbastellfladdermusen

En av de arter som har bedömts ha en mer positiv utveckling är fladdermusarten barbastell (Barbastella barbastellus) som nu klassats som NT (nära hotad). Det är den enda fladdermusarten som har omfattats av ett åtgärdsprogram för hotade arter. Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med uppsökande rådgivning till markägare där kolonier av barbastell påträffats. Genom att öka arealen betesmarker, slåtterängar och skogsbeten så har markägare i länet bidragit till bättre förutsättningar för barbastell.

- Det går att vända trenderna för flera av våra hotade arter, särskilt de arterna som är knutna till vårt odlingslandskap. Där spelar konsumenterna en viktig roll. Genom att handla lokalproducerat och naturbeteskött kan vi även i framtiden uppleva fåglarnas sång i landskapet, säger Henrick Blank, enhetschef på Landenheten vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Artdatabankens rödlista 2020 Länk till annan webbplats.

Kontakt