Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens arbete med regional krisledning

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Jönköpings län har Länsstyrelsen, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar.

För att samverka med andra aktörer i länet är Länsstyrelsen i Jönköpings län sedan flera år tillbaka en del av samarbetet inom F-samverkan (F-län). Där ingår länets kommuner, Region Jönköping, polis, räddningstjänsterna och andra nationella myndigheter, såsom Trafikverket och Försvarsmakten som alla har uppdrag inom säkerhet och beredskap. Syftet med F-samverkan är att kunna hantera oönskade händelser genom effektivt resursutnyttjande av länets samlade resurser och kompetenser. 

Samla resurser och kompetenser

För att hantera situationen med Covid -19 arbetar Länsstyrelsen internt i en särskild krishanteringsorganisation och med arbetssättet som kallas särskild händelse. Länsstyrelsen arbetar samtidigt parallellt med att exempelvis leda samordningsarbetet i F-samverkan och skapar analysunderlag som gör det lättare för andra aktörer att fatta rätt beslut.

Samarbetet inom F-samverkan inriktas av ett regionalt råd med företrädare från aktörernas politiska ledning och chefstjänstemän. Det löpande arbetet styrs av en styrgrupp med chefstjänstemän och arbetet sker under ett arbetsutskott i olika arbetsgrupper. Vid en samhällsstörning arbetar F-samverkan i en inriktnings- och samordningsfunktion. Det innebär att vi intensifierar samarbetet och har tätare möten och att arbetet samordnas och inriktas för att nå gemensamma effekter som är gynnsamma för att hantera händelsen.

Samlad information

Genom att samordna aktörerna och stödja varandra är vi starkare och kan uträtta mer. Kriser skapar ett stort behov av information och det är viktigt att vi som myndigheter har en god förmåga att möta detta behov, både gentemot enskilda medborgare men särskilt i arbetet med att hjälpa kommunerna i det informationsarbetet.

Covid-19 sätter många delar av samhället under stark press, inte minst på näringslivet och länets hälso- och sjukvård. En viktig uppgift för Länsstyrelsen och för F-samverkan är att prioritera resurser, så att samhället kan fungera på en acceptabel nivå.

Aktuella lägesbilder

Genom de löpande avstämningar som sker inom ramen för F-samverkan kan Länsstyrelsen också skapa aktuella lägesbilder över situationen i Jönköpings län. Dessa underlag och analyser ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis kommunerna och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sveriges 21 länsstyrelser har fått ett regeringsuppdrag att upprätta ett gemensamt samordningskansli för arbetet med Covid-19. Kansliet kommer att kunna effektivisera samordningen av samhällets insatser ytterligare. Genom att varje länsstyrelse bidrar med kunskaper om situationen i sitt län skapar vi tillsammans en god bild av läget i Sverige.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping