Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen övade krisledning inom totalförsvaret

TFÖ2020

Totalförsvarsövning 2020 pågår för fullt i hela landet. Under veckan fick länsstyrelsens krisorganisation, öva på hur man ska agera om Sverige står inför ett hot från främmande makt och har skärpt sin beredskap.

Syftet med övningen var att stärka den samlade förmågan i vårt totalförsvar för att skydda vårt demokratiska system. Som grund för detta finns ett försvarsbeslut från 2015 som innebär att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet regionalt och det är därför viktigt att öva för att säkerställa roller, ansvar samt hur samverkan ska ske inom totalförsvaret inför höjd beredskap.

— Utifrån medvetenhet bygger vi kunskap och planering. Det är därför viktigt att alla berörda har en kännedom om vilket uppdrag Länsstyrelsen har vid skärpt eller höjd beredskap, säger landshövding Helena Jonsson.

Störningar och angrepp

Övningen innehöll fyra områden; egen organisation, samverkan, säkerhetsskydd och kommunikation. Dagens scenarier inleddes med störningar i nationella IT-system och eskalerade steg för steg över till att Sverige och Jönköpings län utsattes för ett väpnat angrepp.

Under tiden fick deltagarna med olika ansvarsområden diskutera alla de problem som uppstod: Hur ska verksamheten ledas, hur ska en hårt ansträngd verksamhet prioriteras, hur ska allmänheten hållas informerad, hur ska känslig information delas, var några exempel på frågor som kom upp.

Vid krigstillstånd träder ett antal vilande lagar i kraft. Att känna till och kunna anpassa dessa till hur dagens samhälle fungerar var också frågor som diskuterades.

Öva för att stärka motståndskraften

Totalförsvarsövningen är den första i Sverige på över 30 år. För Länsstyrelsen del blev övningen ett viktigt steg på vägen i att återuppbygga förmågan som högsta civila totalförsvarsmyndighet. En ökad förmåga inom civilt försvar ger också andra effekter som till exempel en ökad krishanteringsförmåga vid andra risker som t.ex. bränder och stormar.

— TFÖ 2020 är en temperaturmätare på hur långt vi har kommit och hjälper oss att ringa in frågor vi behöver ta vidare i den fortsatta planeringen. Vi är bra igång med totalförsvarsplaneringen här i Jönköpings län. Det finns en bra grund sen tidigare och planeringen börjar nu också bli allt mer konkret. avslutar Fredric Jonsson, beredskapsdirektör Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakt