Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många goda insatser i länet, men mer krävs för att nå miljömålen.

Foto: Camilla Zilo, natur,

Enligt årets miljömålsbedömning kommer bara ett av 14 regionala miljömål att uppnås och två är nära att uppnås till år 2020. Men även om resultatet ser mörkt ut, så finns många goda exempel på viktiga och positiva åtgärder som vidtagits i länet. Ett exempel är Region Jönköpings läns insatser för en giftfri miljö.

- Arbete med att minska användningen av miljö- eller hälsofarliga
kemikalier pågår kontinuerligt, exempelvis genom att aktivt arbeta för att minska miljöpåverkan av läkemedel samt verka för en giftfri sjukvård för ​​​​​ barn, säger Maria Cannerborg, miljöchef på Region Jönköpings län.

Region Jönköpings län driver bland annat idag två projekt som ska bidra till en giftfri vardag. Det första projektet Giftfri sjukvård för barn, riktar sig mot barn och unga som är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Syftet med projektet är att ersätta produkter som innehåller farliga ämnen och ta fram riktlinjer för att säkerställa framtida inköp. Det har man gjort bland annat genom att rensa ut leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen i väntrum och lekrum. Det har också gjorts en kartläggning av det sjukvårdsmaterial som små barn kommer i kontakt med inom vården.

Läkemedelsrester i våra vatten

Inom Region Jönköpings län arbetar man också aktivt för att minska miljöpåverkan från läkemedel. Läkemedel behövs för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Men rester av de läkemedel som används kan spridas i naturen och skada djur som lever i vatten, men också människor via dricksvattnet.

- En tub Voltaren förorenar motsvarande tio 25-meters bassänger med vatten så pass att det blir giftigt för fisk att leva i. Bara 4 procent av ämnet absorberas i kroppen. Resten rinner ut i avloppet när du duschar eller tvättar dig. Det gör att den medicinska effekten blir liten i förhållande till den stora miljöpåverkan, säger Maria Cannerborg.

Mer insatser behövs

Arbetet med miljömålen har pågått sedan 1999 och är den miljömässig dimensionen för att nå Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Trots många positiva åtgärder och ambitiösa planer som tas fram är utvecklingen långt ifrån tillräcklig för att målen ska nås. Vissa av miljömålen som till exempel Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv har dessutom en negativ utveckling. Det krävs mer kunskap, styrning och insatser menar Catarina Kristensson, chef på enheten för ekologisk hållbarhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

- När det gäller giftfri miljö så ser vi behov av en ökad kännedom om många kemikaliers långsiktiga effekter och deras förekomst i naturen. Vi ser också generellt att miljöarbetet inte integreras tillräckligt i verksamheter, i politiken, hos företag och allmänheten. Sen är tyvärr flera av miljömålen beroende av utvecklingen i andra länder.

Positiva insatser

Utmaningarna i miljöarbetet är många och åtgärdsbehovet stort om trenden ska vända. Och för att komma vidare krävs insatser som styrmedel, riktade åtgärder och förändrade beteenden. Men även om inte målen nås till uppföljningsåret 2020 så är det viktigt lyfta alla de positiva åtgärder som görs i länet och som bidar i arbetet. Resurser har till exempel lagts på insatser för den biologiska mångfalden genom miljöersättningar, områdesskydd, skötsel och åtgärdsprogram för hotade arter. Även inom målet Begränsad klimatpåverkan sker det många insatser och med länets nya klimat- och energistrategi har prioriterade områden och inriktningar tydliggjorts.

-Visst finns det utmaningar, och även om det ser mörkt ut så måste vi fortsätta med det systematiska miljöarbetet. För det görs väldigt mycket bra insatser men vi behöver öka tempot och verka mer tillsammans för att nå miljömålen, avslutar Catarina Kristensson.

Hur vi i länet når de olika miljömålen kan du läsa i rapporten ”Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2019”. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping