Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hållbara transporter behöver rätt infrastruktur

Framsida Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, motorväg under kvällen med varmt ljus.

För att minska utsläpp av växthusgaser i Jönköpings län behöver transporterna bli hållbara. Transportsektorn står för stor del av länets utsläpp. För att utsläppen ska minska behövs det större möjligheter till att använda förnybara drivmedel. En regional plan för Jönköpings län ska nu göra det lättare för ansvariga att ställa om.

Utmaningen att minska transporternas utsläpp står hela Sverige inför, därför har Länsstyrelserna under 2018 och 2019 tagit fram regionala planer för hur vi tillgodoser infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Den regionala planen innehåller inriktningar för hur vi kan öka användandet av förnybara drivmedel och el i transportsektorn i hela Jönköpings län.

I länet har vi lång väg att gå för att nå den regionala målsättningen om en 75-procentig minskning av växthusgasutsläpp från transportsektorn till 2030 jämfört med 2010. Vi behöver minska vårt resande och tillgängliggöra förnybara drivmedel i en takt som är minst dubbelt så hög som idag.

Glest mellan tankstationer och laddstolpar

Det saknas tankstationer för fordonsgas och snabbladningsstationer i ungefär hälften av länets kommuner samt kring stora vägar och stråk. Etanol är i nuläget det enda förnybara drivmedlet som har en fullständig täckning i länet. Publik laddinfrastruktur finns i alla länets kommuner, men det finns stora skillnader mellan kommunerna och vissa stråk saknar fortfarande möjlighet till snabbladdning.

– Att kunna tanka och ladda förnybart i hela länet är viktigt för näringslivet och länets konkurrenskraft, Jesper Agrelius, klimat-och energiutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det är han som har lett arbetet med den regionala planen.

Investeringar behövs i hela länet

Länets infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel måste utökas – det finns stora behov av etableringar och investeringar i utökad infrastruktur både för personbilar och för tunga transporter. Den regionala planen kan utgöra ett stöd för såväl offentlig sektor och företag som planerar att investera i tankstationer och laddinfrastruktur.

– Lite förenklat kan man säga förnybara drivmedel inte längre kan vara ett alternativ till de fossila bränslena om vi ska nå våra klimatmål i tid – dessa måste ta plats och bli de dominerande drivmedlen till år 2030. Om hållbara drivmedel på riktigt ska ta stora marknadsandelar måste användandet öka kraftigt och infrastrukturen byggas ut där den saknas, säger Jesper Agrelius.

Kontakt