Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur 2020

Lodjur i snö. Foto: Lars Petersson.

Lodjur. Foto: Lars Petersson.

Båda lodjuren är fällda och licensjakten efter lodjur i Jönköpings län är därmed avlyst

2020-03-01.

Ett lodjur är fällt i det södra jaktområdet i Värnamo kommun klockan 06.40 och det andra lodjuret fälldes vid 13.00 i Mullsjö kommun. Licensjakten är därmed avlyst

Om licensjakt efter lodjur 2020

Den 2 december har Länsstyrelsen fattat beslut om att tillåta licensjakt efter två lodjur i Jönköpings län. Licensjakten kommer att ske mellan den 1 mars - 31 mars 2020.

Beslutet om att tillåta licensjakt på två lodjur under 2020 har fattats för att reglera stammen då den är över förvaltningsmålet som är 5 årliga föryngringar. Enligt det senaste inventeringsresultatet berörs länet av 6 årliga föryngringar, vilket motsvarar ungefär 33 lodjur i Jönköpings län. Förvaltningsmålet, beslutat av Viltförvaltnings-delegationen, anger ungefär hur stor populationen bör vara i Jönköpings län. När populationen är över förvaltningsmålet kan det finnas utrymme för licensjakt.

Länsstyrelsernas ambition är att genomföra licensjakten i en liten skala. Lodjursjakten startar den 1 mars 2020 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker i två områden: Jaktområde 1 omfattar Mullsjö, del av Habo och Jönköpings kommuner. Jaktområde 2 omfattar del av Vaggeryds, Värnamo och Sävsjö kommuner.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Jönköpings län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka
1 200 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Kalmar län och i Östergötlands län.

Beslut om licensjakt efter lodjur i Jönköpings län 2020 Pdf, 1.7 MB.

Rovdjursförvaltningsområde

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden.

  • Norra som består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, och Västernorrland. Det är de fyra huvudsakliga rennäringslänen vi har i Sverige.
  • Mellersta är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Dessa län är vargens huvudsakliga utbredningsområde i Sverige. Det är fem län inom mellersta som tagit beslut om licensjakt på varg 2016, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland samt Örebro.
  • Södra är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Södermanland och Östergötland. Dessa län räknas som spridningsområden för de svenska rovdjursstammarna.

Samverkansråd

Samverkansforum inom varje rovdjursförvaltningsområde. Samverkansrådet ska samverka i frågor som rör rovdjursförvaltningen inom området samt utarbeta riktlinjer och principer som rör förvaltningen. Landshövdingen, eller den landshövdingen utser, är respektive läns representant i samverkansrådet.

Viltförvaltningsdelegation

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional länsnivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram.

Landshövdingen är ordförande i delegationen och de ledamöter som sitter i delegationen kommer dels från politikerhåll men även från olika organisationer och myndigheter inom intresseområdena trafiksäkerhet och illegal jakt, jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen och yrkesfisket.

Referensvärde

Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus.

Referensvärdet anger det lägsta antal för rovdjuren i Sverige. Anges som en siffra på minsta antal djur av en art som ska finnas i Sverige för att den ska ha gynnsam bevarandestatus. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Referensvärdet fördelas sedan mellan länen. På så vis kan man säkerställa att den nationella miniminivån inte underskrids och att arterna därmed har en god bevarandestatus. Lodjurets referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige är fastställd till 870 individer.

Gynnsam bevarandestatus – GYBS

Gynnsam bevarandestatus för en art innebär att den är och kommer förbli en livskraftig del i den svenska naturen, även på längre sikt. Artens utbrednings-område minskar inte eller kommer inte att minska och att dess livsmiljöer kommer att finnas kvar för att bibehålla en livskraftig population av arten. Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus

Miniminivåer

Minsta antal djur som ska finnas i länet, beräknat utifrån referensvärdet för arten som helhet i Sverige. Miniminivå uttrycks i antal föryngringar.

Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet. Miniminivåerna ses över med jämna mellanrum.

Miniminivåer för lodjur i Norra, Mellersta och Södra rovdjursförvaltningsområdet beslutades 2014 (revidering pågår under 2018-2019).

Summa Norra: 66,5 föryngringar.

Summa Mellersta: 62 föryngringar.

Summa Södra: 18,5 föryngringar.

Förvaltningsmål

Förvaltningsmål anger hur mycket över miniminivån länsstyrelsen, med sin viltförvaltningsdelegation, anser att artens population bör vara för att inte riskera sjunka under miniminivån. Förvaltningsmålet kan liknas vid en buffert och det är först när populationen är över målet som det finns utrymme för licensjakt.

Ett förvaltningsmål kan uttryckas som ett intervall där hänsyn tas till artens naturliga fluktuationer så som tillfälliga nedgångar och osäkerheten i inventeringsresultaten med mera.

Hemområde

Lodjur lever i hemområden (de hävdar inte revir). Hemområdesstorleken varierar med individ och område, men ligger runt 400 kvadratkilometer för honor och 1000 kvadratkilometer för hanar. Det är inte ovanligt att olika individers hemområden överlappar varandra. Utanför familjegruppen vandrar djuren vanligtvis ensamma.

Familjegrupp

Hona med ungar. Inventeringen syftar främst till att hitta familjegrupperna i länet.

Licensjakt

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbeslut. Licensjakt kan användas för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå. Licensjakt är inte aktuellt om antalet djur skulle ligga under länets förvaltningsmål. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge det funnits revir i området.

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen och i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.


Hur många lodjur finns det?

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober – 31 mars. Under inventerings-säsongen 2018/2019 fanns 202 familjegrupper av lodjur i Sverige, vilket motsvarar cirka 1200 individer. I länet dokumenterades 6 familjegrupper. Räknar vi om det till antal individer finns det cirka 33 lodjur i Jönköpings län, men antalet är svårt att uppskatta eftersom lodjuren rör sig över länsgränserna.

Har stammen ökat eller minskat?

Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen minskat något i hela landet. I Jönköpings län har stammen ökat de senaste 10 åren, precis som för södra förvaltningsområdet totalt.

Varför har Länsstyrelsen tagit beslutet om licensjakt efter lodjur?

Syftet med att besluta om licensjakt i Jönköpings län är att stabilisera populationen vid länets beslutade förvaltningsmål. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens med människor och på detta sätt bevara lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus. Syftet står i enlighet med Riksdagens beslut den 10 december 2013 att anta propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik”. Enligt propositionen är det mycket viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet att finna en delaktighet i förvaltningen.

Hur har man kommit fram till att det är just två lodjur och inte fler eller färre

som får skjutas i Jönköpings län?

För att inte understiga miniminivån för södra förvaltningsområdet och för att få lodjurspopulationen att stabilisera vid vårt förvaltningsmål bedömer Länsstyrelsen att två lodjur kan jagas i länet. Omfattningen av jakten vad gäller antal djur är densamma som föregående års licensjakt med hänsyn till inventeringsresultat från vintern 2018/2019 och till möjligheten att utvärdera 2019 års licensjakt ges först efter inventeringssäsongen 2019/2020. 

Hur tas beslut om jakt på lodjur?

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen i samråd med övriga berörda län och baserar sig bland annat på inventeringsresultat, regionala förvaltningsplaner och beräkningar av möjligt jaktuttag. Länsstyrelsen beslutar om vilka områden man får jaga i.

Hur många lodjur får skjutas i Jönköpings län?

Licensjakten omfattar två djur oavsett ålder och kön.

Under vilken period pågår licensjakten?

Licensjakten startar 1 mars. Den kan pågå som längst till och med 31 mars, men avlyses när djuren fällts.

När får man jaga?

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Var kommer jakten att genomföras?

Jakten genomförs i två jaktområden

Jaktområde 1 omfattar Mullsjö, del av Habo och Jönköpings kommuner. I söder utgörs gränsen av riksväg 40 och i öster av väg 195 norrut till länsgränsen. Därefter utgör länsgränsen gräns för jaktområdet västerut och söderut mot riksväg 40.

Jaktområde 2 omfattar del av Vaggeryds, Värnamo och Sävsjö kommuner. I norr utgörs gränsen av älgförvaltningsområde 6 norra gräns. I öster utgörs den av väg 30 och länsgränsen fram till väg 25, där gränsen löper längs med vägen fram till länsgränsen i väster. Områdets västra gräns utgörs av länsgränsen och E4:an fram till älgförvaltningsområde 6 norra gräns.

Vem får jaga i licensjakten?

Det regleras i beslutet och är strikt villkorat. Det handlar till exempel om krav på jaktledare, jakträtt i området med mera. Jägarna måste vara registrerade i Naturvårdsverkets jägarregister och till Länsstyrelsens SMS-tjänst.

Hur får jag jaga?

Det är villkoren i jaktbeslutet som reglerar i mångt och mycket hur jakten får gå till. Sökning efter lodjursspår med hjälp av motorfordon kan till exempel tillåtas (om det sker på allmän eller enskild väg) men man får inte skjuta, förfölja eller genskjuta lodjur från fordonet.

Får jag jaga med hund?

Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt. Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag

Får jag använda fälla?

Jakt med fälla är inte tillåtet.

Hur vet jag om jakten avlyses innan 31 mars?

Länsstyrelsen informerar om att jakten är avlyst, det vill säga avslutad, på vår webbplats. Informationen går även att få via vår telefonsvarare eller sms.

Vad händer med lodjuret när det är skjutet?

Först och främst ska det genast anmälas till Länsstyrelsen. I samband med att ett fällt djur anmälts in informerar Länsstyrelsen om hur det fällda djuret ska hanteras samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning (som görs av en besiktningsman från Länsstyrelsen). Sedan skickas lodjuret till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Detta ombesörjer Länsstyrelsen.

Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av lodjur, lodjursskinn eller andra delar av lodjur, är förbjudet. Jordbruksverket kan efter ansökan meddela undantag från förbudet.

Vart hör jag av mig om jag har synpunkter på licensjakten?

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagandet lämnas dock in till Länsstyrelsen i Jönköping.

Enligt 49 § jaktförordningen ska samtliga som avser att delta i licensjakt efter lodjur anmäla sig till Jägarregistret. Anmälan kan göras via:

  • Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11 (välj djurart och ange
  • personnummer),
  • Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00 (ange personnummer),
  • e-post till jagarregistret@naturvardsverket.se (ange personnummer),
  • inloggning med Bank-ID på Jägarregistret

Jägarregistret Länk till annan webbplats.

Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs. Observera att den som av oaktsamhet inte hållit sig informerad kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott enligt 43 eller 44 §§ jaktlagen.

Jaktledaren är skyldig att minst en gång timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning: 010-223 61 25. Detta nummer används också för att rapportera fällt eller påskjutet lodjur vilket ska ske snarast och senast inom 30 minuter.

Som komplement till telefonsvararen och för att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsen SMS-tjänst.


Generell information * (obligatorisk)
Generell information
SMS-tjänst för deltagande jägare vid licensjakt efter lodjur 2020

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping