Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett fortsatt bestånd av röding i Mycklaflon kräver utsättningar

Fiskarten nors som mäts.

Rödingen i Mycklaflon har under lång tid varit hårt undanträngd och lyckas inte reproducera sig. För att Mycklaflon även framöver ska vara Sveriges sydligaste rödingsjö kommer det krävas utsättningar. Bland annat detta kommer Länsstyrelsen fram till i nyligen publicerade utvärderingar.

Den sydsvenska rödingen har under lång tid haft svåra förutsättningar att klara sig i länets stora sjöar. Trots omfattande utsättningar av röding har inga yngel påträffats. Utifrån den nuvarande fisk- och kräftsammansättning finns inte förutsättningar för nya försök att återetablera självreproducerande bestånd av röding i Mycklaflon. Senast röding sattes ut i Mycklaflon var 2016.

- Det finns fortsatt skäl för fiskevårdsområdesföreningen och bygden runt sjön att upprätthålla Mycklaflon som Sveriges sydligaste rödingsjö. Detta kommer behöva göras genom kontinuerliga utsättningar av röding som redan vid utsättning kan börja äta fisk. Når rödingen ett fiskätande stadie finns bra förutsättningar för god tillväxt säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen.

Fisksamhället i Mycklaflon visar att vattenkvaliteten är god. Nors är en ovanligt förekommande art i länet, men förekommer i Mycklaflon i stora bestånd. Detta tillsammans med rik förekomst på signalkräfta förklarar det stora aborrbeståndet som dominerade fångsten i nätprovfisket 2018.

I Västra Lägern finns en mycket skyddsvärd sjölevande öring som av allt att döma har minskat till kritiskt låga nivåer. Inga öringar fångades i nätprovfisket som genomfördes sommaren 2018. Öring fångas sällan i nätprovfisken, varför det i sig inte är alarmerande. För en långsiktigt hållbar öringstam bedöms de mest prioriterade åtgärderna vara att skapa fria vandringsvägar eftersom öringen leker i tillrinnande vattendrag.

Fisksamhället i Ylen indikerar att sjön är påverkad av övergödning. Detta var väntat eftersom uppströms belägna sjöar har problem med övergödning. Gösen visar tecken på återhämtning efter att ha varit utsatt av överfiske för omkring 20 år sedan.

Nätprovfiske i Mycklaflon 2018 Länk till annan webbplats.

Nätprovfiske i Ylen 2018 Länk till annan webbplats.

Nätprovfiske i Västra Lägern 2018 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping