Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Karlstorps tallskog - nytt naturreservat

Länsstyrelsen har fattat beslut om att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklara Karlstorps tallskog i Vetlanda kommun som naturreservat.

Karlstorps tallskog är ett 30,1 ha stort tallskogsområde där de äldsta träden är uppemot 250 år gamla. I området finns även mindre myrmarksområden och sumpskogar. Den gamla skogen är bra livsmiljöer för många skyddsvärda och hotade arter. De gamla träden med pansarbark och brandljud, hänglavar, död ved, tjocka lavmattor på berghällar och mossbevuxna stenblock bidrar till områdets höga skyddsvärde. I skogen trivs bland annat vår största hönsfågelart tjäder vars säregna spel kan upplevas under våren.

Syftet med att bevara Karlstorps tallskog är att:

  • bevara ett sammanhängande område med senvuxen, brandpåverkad tallskog med hög ålder
  • bevara en mosaik av små sumpskogar och mossmarker med hög grad av naturlighet
  • bevara och främja goda livsmiljöer och en rik biologisk mångfald knuten till äldre, brandpåverkad tallskog
  • ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena

Länsstyrelsen bedömer att områdets höga naturvärden motiverar ett skydd mot skogsbruk, borttransport av död ved och exploatering.

Beslut och skötselplan för naturreservatet Karlstorps tallskog Pdf, 2.6 MB.

Kontakt