Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport om mänskliga rättigheter

Internationella konventioner om mänskliga rättigheter har en betydelsefull plats i regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Länsstyrelserna har släppt en ny rapport: "På tal om statistik och mänskliga rättigheter"

Syftet med rapporten är att lyfta fram betydelsen av nyanserade lägesbilder. Rapporten utgår från synpunkter som framkommer i de granskningar som görs regelbundet av flera oberoende FN-kommittéer. Granskningarna fokuserar på de olika konventionerna om mänskliga rättigheter och hur väl Sverige uppfyller konventionerna. Utifrån granskningarna kommer FN-kommittéerna med rekommendationer på vad Sverige bör göra för att tillgodose alla invånares mänskliga rättigheter.

Det nationella uppdraget har hämtat statistik från till exempel Statistiska centralbyrån, Brottsförebyggande rådet och Socialstyrelsen. Statistiken visar hur villkoren för grupper i samhället ser ut inom olika områden, till exempel personlig säkerhet, inflytande över offentlig verksamhet och nivån på levnadsstandard (främst fattigdom och trångboddhet).

Statistiken kommer att presenteras i en sökbar databas, som ett stöd för kommuner, regioner och andra offentliga verksamheter.

Det är regeringen som har det huvudsakliga ansvaret för att konventionerna om de mänskliga rättigheterna efterlevs, men all offentlig verksamhet har också ett ansvar inom sina egna verksamhetsområden.

Ta del av rapporten

Kontakt