Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbilder från kommuner och regioner 2019

I återrapporteringen redovisar länsstyrelserna lägesbilder och vilken påverkan mottagandet av antalet asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn har för ett antal verksamheter inom kommuner och landsting. 2019 års återrapportering visar på en relativt låg påverkan.

Återrapporteringen bygger på enkätsvar från kommuner och landsting och skriftliga lägesbildsrapporter från varje länsstyrelse. Kommunerna har bedömt påverkan på socialtjänsten och överförmyndarverksamheten samt inom skola och utbildning. Landstingen/regionerna ska bedöma påverkan på ett antal verksamheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

I 2019 års återrapportering visar kommunernas svar på en relativt låg påverkan på skola, socialtjänst och överförmyndarverksamhet, ofta med motiveringar rörande det minskade antalet nyanlända och asylsökande individer som kommer till kommunerna. Regionerna har beskrivit påverkan inom samtliga områden som till stor del ingen eller måttlig.

- Det minskade mottagandet av asylsökande och nyanlända har på många håll inneburit en minskad påverkan på kommunal verksamhet, men i vissa fall innebär det även utmaningar då verksamheter avvecklas och beredskap och kapacitet i mottagandet riskerar att minska säger Alexandra Wollmar, integrationsutvecklare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Några utmaningar pekas ut, bland annat den diffrentierade bostadsbilden och kommunernas förmåga att erbjuda bostadslösningar som är permanenta och/eller leder till goda förutsättning till etablering och integration i kommunen.

Ta del av rapporten

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping