Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så löser vi klimatförändringarna i Jönköpings län

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I ett brett samarbete har en gemensam klimat- och energistrategi för Jönköpings län arbetats fram. I strategin finns vision och mål för att länet ska kunna få en hållbar utveckling och bidra till Sveriges klimatmål och Parisavtalet.

Visionen och målen går i linje med nationella och internationella mål. Strategin har tagits fram i samverkan med aktörer från offentlig sektor, privata näringslivet och organisationer i länet under ledning av Klimatrådet och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

- Visionen är att tillsammans skapa ett klimatsmart plusenergilän senast 2045. Det innebär att vi arbetar aktivt med att minska våra utsläpp av växthusgaser och att anpassa samhället till de klimatförändringar som sker. Det är ett stort arbete men med gemensamma krafter kan vi göra det säger Caroline Jarlback, klimat- och energiutvecklare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

För att nå visionen har tre övergripande mål satts:

  • Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år.
  • Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 GWh/år.
  • Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett samhälle som minskar sårbarheter och tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare län.

Strategins inriktningar och mål för länet till 2030 och 2045 kommer att följas upp med hjälp av indikatorer inom respektive område. Strategin föreslår inte åtgärder, utan särskilda åtgärdsprogram kommer att tas fram i bred samverkan med länets aktörer.

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping