Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biotopskyddskontroll - för naturens skull

Alléer, stenmurar och åkerholmar är några av de livsmiljöer som är viktiga för hotade växter och djur i odlingslandskapet. Miljöerna klassas som biotopskydd och det innebär att de inte får tas bort eller skadas. I september kommer Länsstyrelsen att kontrollera hur biotopskyddet efterlevs kring Nässjö och Eksjö tätorter.

Det generella biotopskyddet syftar till att bevara livsmiljöer för hotade växter och djur. Det kan vara miljöer som alléträd, stenmurar, odlingsrösen, diken, våtmarker och åkerholmar. Alléträd skiljer sig från de övriga objekten då de inte behöver vara knutna till odlingslandskapet för att omfattas av skyddet. Träden är betydelsefulla för lavar och mossor, fåglar och det är extra viktiga livsmiljöer för insekter. Det händer att alléer av olika anledningar skadas eller tas bort med resultatet att stora naturvärden försvinner.

- Varje år har vi flera ärenden kring alléer och enskilda träd som tagits ner. Ibland måste de tas ner då de utgör en säkerhetsrisk. I andra fall försöker vi hitta lösningar för att låta träden stå kvar under en lång tid till. Det är inte bara höga naturvärden som riskerar att försvinna utan även kulturhistoriska värden säger Nathalie Kindblad, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsen kommer att delta i en nationell kampanj kring det generella biotopskyddet som omfattar sju län. Syftet är att kontrollera platser där alléeträd försvunnit för att se om dessa kan återplanteras. Kontrollerna kommer att ske under augusti och september och i Jönköpings län sker det under andra veckan i september med start den 9 september. Fyra objekt i Nässjö och sju objekt i Tranås kommer att kontrolleras.

Press är välkommen att följa med vid kontrollerna.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping