Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya insatser i länet för ett bättre mottagande och integration - 2019

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122). Ersättning lämnas till kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället. Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Beviljade medel för ett bättre mottagande

 • Aneby kommun, 284 500 kronor till Vägen till rätt spår. Insatsen har som syfte att skapa möjligheter för individer att komma in på arbetsmarknaden.
 • Gislaveds kommun, 750 000 kronor till Från insikt till utsikt – Ett jämställdhetsprojekt i Gislaveds kommun. Insatsen har som syfte att förbereda nyanlända kvinnor och män till den omställning som jämställdheten innebär. Målgruppen är nyanlända föräldralediga, föräldrar till tonåringar och gymnasieungdomar.
 • Habo kommun, 635 500 kronor till Funktionssvenska. Insatsen har som syfte att testa en modell för funktionssvenska för föräldralediga.
 • Tranås kommun, 200 000 kronor till Hemma i Stoeryd – Ett hållbart integrationsprojekt. Insatsen har som syfte att ge ökade kunskaper för nyanlända personer som bosätter sig i Stoeryd för att öka trivseln och ansvarskänslan i bostadsområdet.
 • Vetlanda kommun, 540 000 till SAMI – (SFI-Arbetsförmedling mot Integration). Insatsen har som syfte att ge de individer som är anvisade till utbildningsplikten mer kunskap och stöd i sin etableringsprocess. Insatsen söker även fortsätta samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Beviljade medel för bättre integration

 • Nässjö kommun, 200 000 kronor till Föreningsspråkvän. Insatsen har som syfte att förstärka integrationen mellan etablerade svenskar och nyanlända familjer via hälsofrämjande fysiska aktiviteter.
 • Eksjö kommun, 136 00 kronor till Homeparty om jämställdhet. Insatsen har som syfte att främja föräldralediga personers och familjers möjlighet till dialog och reflektion över normer och värderingar i hemmiljö. Insatsen bidrar även till övergripande samhällsinformation om arbete och utbildning.
 • Jönköpings kommun, 118 200 kronor till Integrationsstöd till familjer med barn. Insatsen bidrar till att nyanlända mammor i genomgångsboende aktiveras på ett tidigt stadium, vilket främjar snabbare språkinlärning och större möjligheter till nätverksbyggande. Syftet är också att förstärka samarbetet med civilsamhället.
 • Jönköpings kommun, 165 000, Växa tillsammans. Insatsen söker förstärka integrationen mellan etablerade svenskar och nyanlända familjer via fritidsaktiviteter som stärker relationen mellan människa och natur.
 • Jönköpings kommun, 299 139 kronor till Svenska med baby i Jönköping. Insatsen främjar nyanlända småbarnsföräldrars integration och etablering. Insatsen sker tillsammans med nyanlända och etablerade svenskar.
 • Vaggeryds kommun, 696 000 kronor till Hela familjens väg till språket. Insatsen bidrar till att nyanlända föräldrar, män och kvinnor deltar i integrationsfrämjande processer tillsammans med sina barn. Insatsen involverar olika delar av den kommunala förvaltningen men även aktörer från civilsamhället.
 • Habo kommun, 318 000 till Språkstöd öppen förskola Habo. Insatsen strävar efter att få nyanlända att ta del av den öppna förskolan. På så sätt ökas chanserna till etablering och kontaktnätverk för föräldralediga med småbarn.
 • Tranås kommun, 250 000 till INGÅNG Sverige, en utökad samhällsinformation. Insatsen bidrar till att, tillsammans med civilsamhället, förstärka nyanländas kunskaper kring barnuppfostran, jämställdhet och könsroller.
 • Mullsjö kommun, 388 661 kronor till Öppen förskola med svenskundervisning. Insatsen främjar nyanlända småbarnsföräldrars integration och etablering. Insatsen sker tillsammans med civilsamhället.
 • Vetlanda kommun, 360 000 till Hälsa över ett mål mat. Insatsen främjar nyanlända småbarnsföräldrars integration och etablering. Insatsen sker tillsammans med idéburen sektor.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping