Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Resultatet av länets nätprovfiske. En intressant läsning.

Nätprovfiske 2018

Nu kan du som ska ut och fiska i sommar få fram intressant information från nyligen publicerade resultat från nätprovfiske i fyra av länets sjöar.

- Syftet med genomförda provfisken var att leverera data till regional miljöövervakning och statusbedömning av sjöar inom vattenförvaltningen. Resultatet ska även ligga till grund för fiskevårdsområdesföreningens fortsatta arbete med fiskevården, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Resultat och analys av nätprovfisket som utfördes 2017 och 2018 i sjöarna Västra Lägern, Ören, Rusken och Södra Vixen redovisas i fyra rapporter. Bland annat visar den på att abborre var den dominerande fångsten i Ören. Och jämfört med andra regionala sjöar var abborrfångsten även mycket stor.

Utpekade som värdefulla vatten

I Rusken fångades förhållandevis många gösar och stod för ungefär hälften av den totala fångstvikten. I Södra Vixen var fångsten mer jämnt fördelad mellan abborre och mört som tillsammans stod för nästan hela fångsten. Fångsten per nät i Västra Lägern var däremot lägre, vilket bland annat förklaras av sjöns karga och näringsfattiga karaktär. Alla sjöarna är utpekade som värdefulla vatten utifrån både natur och fiskesynpunkt. I Ören och Västra Lägern finns även skyddsvärda bestånd av röding respektive öring.

Den ekologiska statusen med avseende på fisk bedöms utifrån provfiskena till måttlig i alla sjöarna. I Södra Vixen har abborren minskat medan mörten ökat jämfört med tidigare undersökningar. Periodvis förekommer även algblomningar, vilket stärker motiven till att sjön har en viss påverkan av övergödning. Rusken har historiskt varit en näringsfattig sjö som under 1900-talet har haft en påverkan av övergödning. Att gösen dominerar biomassan samtidigt som fångsten totalt sett var stor antyder en viss övergödningspåverkan på fisksamhället.

Akut situation för rödingen

I Ören är det framförallt rödingens akuta situation som bidrar till att sjön inte uppnår god status. Och i Västra Lägern har den sjölevande öringen av allt att döma gått tillbaka kraftigt, vilket medför att sjön inte uppnår god status med avseende på fisk. I både Ören och Västra Lägern har man bland annat nyligen genomfört utsättningar av röding respektive öring, som förhoppningsvis kommer förbättra situationen framöver. I rapporterna föreslås även ytterligare förslag på åtgärder som har potential att gynna både sjöarna, fisken och fisket.

- Det finns en hel del fakta i rapporterna som även är intressant för den fiskeintresserade. Exempelvis kan förekommande arter, fångstens storleksfördelning och åldersfördelning vara värdefull information för den intresserade, avslutar Rasmus Linderfalk.

Kontakt