Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Farbergskärret - nytt naturreservat i Jönköpings kommun

Farbergskärret är ett nytt naturreservat i Jönköpings kommun, en högmosse med fastmarksholmar där gammal skog växer. Flera rödlistade växt- och djurarter finns i området.

Farbergsskärret är ett 154 ha stort myrkomplex söder om Jönköping (Torsviks industriområde) som består av högmosse, små öppna gölar och barrsumpskog. Det finns flera fastmarksholmar med äldre skog där signal- och rödlistade arter som purpurmylia, långfliksmossa, dropptaggsvamp, vedticka garnlav och dvärgbägarlav har påträffats - arter som visar på skogens höga biologiska värde.

Genom myren rinner flera små bäckar kantade av öppna mader. Området runt gölarna utgörs av gungflyn. Där finns även ett antal arter som indikerar viss källpåverkan, som klyvbladvitmossa, kärrkrokmossa, skogsblekmossa, spjutmossa och skedmossa.

Området har ett högt värde för fågelarter. Vid en fågelinventering år 2014 noterades spelplatser för skogshönsen orre och tjäder. Även trana och sångsvan häckar i området. Dessa fyra fågelarter finns listade i EU:s fågeldirektiv. Smålom har observerats men det är oklart om arten häckar i området. Smålom är både rödlistad och upptagen i EU:s fågeldirektiv. Ytterligare arter som visar på områdets höga värde för fågellivet är skogssnäppa och enkelbeckasin.

Skötselplan för naturreservatet Farbergskärret Word, 2.6 MB.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

  • bevara ett myrkomplex med öppen och trädbevuxen högmosse samt mindre kärr och naturskogsartade fastmarksholmar med dess biologiska mångfald
  • bevara myrkomplexets hydrologiska värden

Syftet ska uppnås genom att:

  • myrkomplexet huvudsakligen lämnas utan åtgärder, för att formas
    av intern dynamik och andra naturliga processer
  • nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper inom ramen för syfte och föreskrifter beaktas i skötseln av naturreservatet
Tjädertupp. Foto: Kenneth Johansson.

Tjädertupp. Foto: Kenneth Johansson.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping