Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vildsvinsförvaltningsplan i Jönköpings län

Foto: Kenneth Johansson.

Viltförvaltningsdelegationen i Jönköpings län har tagit fram en regional förvaltningsplan för vildsvin. Planens syfte är att vägleda vid förvaltningen av vildsvin i Jönköpings län. Då vildsvinen direkt påverkar lantbruket och viltolyckorna kommer Länsstyrelsen tillsammans med berörda organisationer att göra en årlig avstämning av hur situationen utvecklar sig.

Förvaltningsplanen fastställdes i januari 2011 och har därefter reviderats i juni 2013 samt i november 2018. Revidering av förvaltningsplanen sker efter behov.

Hur ser det ut i Jönköpings län?

Vildsvin har förekommit i Jönköpings län i flera år och det finns etableringar med reproduktion i en stor del av länet. Det enda område som helt saknar förekomst av vildsvin inom länet är Visingsö.

Mål

Det långsiktiga regionala målet för länets vildsvinsförvaltning är att få till stånd en frisk och kontrollerad population av vildsvin, anpassad till lokala förutsättningar. Enligt § 4 jaktlagen (1987:259) är syftet med viltvården att främja en, med hänsyn till allmänna och enskilda intressen, lämplig utveckling av viltstammarna.

Förvaltningen ska med åtgärder inriktas så att:

  • Skadorna i jordbruksgrödor minskar
  • Påverkan i skogsbruk och grönytor, exempelvis trädgårdar och idrottsanläggningar, begränsas
  • Trafikolyckorna minskas
  • Afrikansk svinpest inte kommer in i länet
  • Alla vildsvin ska testas för trikiner

För att nå målen krävs:

  • Samverkan mellan markägare, lantbrukare och jakträttsinnehavare
  • Att vildsvinsstammen anpassas efter lokala förutsättningar
  • Att utfodring av vildsvin upphör
  • Att jakten utförs med lika hög etik som på annat vilt

Läs mer:

Vildsvinsförvaltningsplan i Jönköpings län

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping