Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora utmaningar för det småländska odlingslandskapet - ett av miljömålen som inte nås!

I Jönköpings län pågår ett aktivt åtgärdsarbete som ska bidra till att nå de nationella miljömålen. Trots det så är det endast ett mål, Skyddande ozonskikt, av länets 14 mål som nås till år 2020. Två mål är nära att nås, Säker strålmiljö och Grundvatten av god kvalitet. Övriga miljömål bedöms inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel.

Ett mål som inte bedöms att kunna nås till år 2020 är Ett rikt odlingslandskap. Ett av Smålands karaktärsdrag är det småbrutna odlingslandskapet, av vilket mycket ännu finns kvar idag. Detta delvis tack vare jordbruksstöden som ger ersättning för att mark sköts samt Landsbygdsprogrammet, som ger möjlighet till arbete inom specifika projekt. Trots en tydlig vilja att hålla odlingslandskapet öppet är utvecklingen för den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena negativ och flera insatser behövs för att vända trenden.

– Många positiva saker görs för att bidra till målet. Under året söktes stöd för att restaurera naturbetesmarker för 45 områden. Efter sommarens torka visar fler markägare intresse för att söka stödet. Det har även anordnats fältvandringar, vissa i samarbete med lokala LRF-kretsar, säger Catarina Kristensson.

Exploaterad jordbruksmark

Länet är ett av fem i landet som exploaterade störst andel jordbruksmark under åren 2011–2015, främst för bostadsbyggnation. Detta får negativa konsekvenser för både biologisk mångfald och framtida livsmedelsförsörjning.

Hur vi i länet når de olika miljömålen kan du läsa i rapporten ”Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2018”. Rapporten finns i två versioner:

Rapporten

Du kan välja på att läsa rapporten i sin helhet där du kan läsa mer uttömmande om vad som görs och vad som behöver göras för att nå miljömålen.

Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2018

Länsstyrelsen har också producerat en kortare och mer sammanfattande version som beskriver ett urval av årets goda exempel som genomförts i länet under året.

Miljömål i Jönköpings län - uppföljning 2018 - kortversion

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping