Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två nya naturreservat med skogen i fokus

Huvabackens naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat om två nya naturreservat, Huvabacken och Sandvik-Västanå.

Skog är det som kännetecknar båda naturreservaten. Det är skogsmiljöer med en stor variation av gamla tallar, ekar och sumpskogar. Många rödlistade växt- och djurarter trivs i dessa miljöer. Syftet med de båda naturreservaten är främst att bevara biologisk mångfald knuten till värdefulla naturmiljöer som lövblandad barrskog, naturskogsartade brantmiljöer, sumpskog, strandskog, bäckmiljöer och öppna marker.

Huvabacken är ett 120 ha stort område beläget i Vetlanda kommun. Naturreservat är ett område med värdefull natur där ideella föreningar, allmänheten och myndigheter har hittat över 80 arter som signalerar att området har höga naturvärden.

Läs mer om naturreservatet Huvabacken

Sandvik-Västanå är ca 40 ha stort och beläget 3 km söder om Gränna. Det är en igenvuxen betesmark där du möts av en lövskog som är fylld av al, asp, ask, sälg, rönn, oxel, lind, hassel, ek och tall.

Läs mer om naturreservatet Sandvik-Västanå

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping